Hon tar över Tens­ta konst­hall

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fri­da Broo­ke Anna Wettergård

Ce­ci­lia Wi­den­heim blir ny chef för Tens­ta konst­hall.

– Det känns väl­digt ro­ligt. Det är en fin verk­sam­het, sä­ger hon.

Ce­ci­lia Wi­den­heim har va­rit chef för Mal­mö konst­mu­se­um se­dan 2012. Ti­di­ga­re har hon bland an­nat va­rit di­rek­tör för Konst­närs­nämn­dens in­ter­na­tio­nel­la pro­gram och in­ten­dent på Mo­der­na Mu­se­et i Stock­holm. Och från och med näs­ta år kli­ver hon allt­så in i chefs­rol­len på Tens­ta konst­hall.

– Jag har haft min bas i Stock­holm ti­di­ga­re. Så det blir som att kom­ma hem.

Hon sä­ger att det bland an­nat var Tens­ta konst­halls nytän­kan­de som loc­ka­de hen­ne att sö­ka job­bet.

– Tens­ta konst­hall har job­bat myc­ket med me­tod­ut­veck­ling. De tän­ker nytt kring det här med lo­kalt – glo­balt, och ock­så kring hur konst pro­du­ce­ras. De bju­der in konst­nä­rer på ett sätt som in­te är sär­skilt van­ligt.

Unikt för sam­tids­konst

Ce­ci­lia Wi­den­heim tyc­ker att Tens­ta konst­hall är ett unikt rum för sam­tids­konst med ett fan­tas­tiskt re­nom­mé.

– De ar­be­tar med många hög­ak­tu­el­la frå­gor, som för­tä­ta­de bo­stads­om­rå­den. Det är väl­digt spän­nan­de.

Hen­nes in­ten­tion är att även fort­sätt­nings­vis främ­ja konst­hal­lens roll bå­de som lo­kal mö­tes­plats och för att pre­sen­te­ra an­ge­läg­na konst­när­skap och pro­gram.

Någ­ra sto­ra för­änd­ring­ar av verk­sam­he­ten har hon in­te pla­ne­rat i förs­ta ta­get.

– Den av­gå­en­de che­fen har re­dan gjort sto­ra de­lar av pro­gram­met för 2019 klart. Så det finns tid för mig att fun­de­ra och sät­ta mig in i verk­sam­he­ten.

Nu­va­ran­de chef Ma­ria Lind an­sva­rar för ut­ställ­nings­pro­gram­met även näs­ta år. Ef­ter års­skif­tet kom­mer hon bland an­nat äg­na sig åt un­der­vis­ning i San Fran­ci­sco och att skri­va böc­ker.

NY. Ce­ci­lia Wi­den­heim blir ny chef för Tens­ta konst­hall.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.