Nytt för­valt­nings­hus

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­[email protected]­rekt­press.se

Skön­hets­rå­det tyc­ker att för­sla­get är bra.

Ned­lag­da Käm­ping­e­sko­lans ska ri­vas och gö­ra plats för 170 lä­gen­he­ter och Spånga-Tenstas nya för­valt­nings­hus. Så här blir det nya kvar­te­ret.

Som vi ti­di­ga­re rap­por­te­rat ska Spånga-Tens­ta få ett nytt för­valt­nings­hus. Här ska runt 280 per­so­ner ha sin ar­bets­plats.

Det ska byg­gas på den ned­lag­da Käm­ping­e­sko­lans tomt i Tens­ta ef­ter att de gam­la skol­bygg­na­der­na har ri­vits.

Ut­ö­ver för­valt­nings­hu­set så ska även 170 hy­reslä­gen­he­ter byg­gas på tom­ten, av Svens­ka bo­stä­der. Sex av lä­gen­he­ter­na blir LSS-bo­en­de.

För­sla­get har nu va­rit ute på sam­råd och från re­miss­in­stan­ser­na har re­spon­sen va­rit po­si­tiv, en­ligt Pe­ter Lun­de­vall, hand­läg­ga­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret som har hand om ären­det.

– Det har va­rit en del syn­punk­ter på de­tal­jer, men ge­ne­rellt har det va­rit po­si­tivt. Skön­hets­rå­det tyc­ker att för­sla­get är bra. Om allt rul­lar på en­ligt tids­pla­nen så kan det bli in­flytt 2021–2022, sä­ger Pe­ter Lun­de­vall.

Stads­dels­nämn­dens re­missvar togs upp i nämn­den i tors­dags. För­valt­ning­en är po­si­tiv till pla­ce­ring­en av för­valt­nings­hu­set och till­skot­tet på bo­stä­der i Tens­ta men på­pe­kar att man be­hö­ver pla­ne­ra för par­ke­rings­plas­ter för stads­de­lens tjäns­te­for­don samt be­sökspar­ke­ring för rö­rel­se­hind­ra­de.

”Mer le­van­de stads­del”

Sus An­ders­son (MP), ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den, vill att stads­dels­för­valt­ning­en ska få säll­skap av and­ra tjäns­te­män i fram­ti­den.

– Vi har en am­bi­tion om att få ut bå­de kom­mu­na­la och stat­li­ga verk­sam­he­ter till Tens­ta. Det skul­le öka ser­vicen till med­bor­gar­na men fram­för allt in­ne­bä­ra ar­bets­plat­ser, köp­kraft och bi­dra till en mer le­van­de stads­del vil­ket ger en po­si­tiv käns­la och ökad trygg­het, sä­ger Sus An­ders­son.

IL­LUST­RA­TION: BERGKRANTZ ARKITEKTUR

VISION. Så här kan det se ut när man pro­me­ne­rar längs Tens­ta­strå­ket om någ­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.