Det blev ett även­tyr i jak­ten på norr­ske­net

Vi i Kista - - HEJ KISTA - ANNA WETTERGÅRD Re­por­ter

Ef­ter att ha sett en mas­sa fan­tas­tis­ka norr­skens­bil­der, fat­ta­de jag ny­li­gen be­slu­tet att själv tes­ta på norr­sken­sja­gan­det.

Sagt och gjort. Jag bör­jar föl­ja norr­sken­sjä­ga­re på so­ci­a­la me­di­er, lä­ser på om ka­me­rain­ställ­ning­ar. Och när det rap­por­te­ras om stun­dan­de norr­sken ger jag mig ut i nat­ten.

Jag och hun­den tar oss till en sjö i när­he­ten. Där det är beck­mörkt. Väl­digt, väl­digt beck­mörkt.

Nå­ja. Det är ba­ra att tuf­fa upp sig, slå sig ner på en bryg­ga och bör­ja fipp­la med ka­me­rans in­ställ­ning­ar. In­te det lät­tas­te i beck­mör­ker. Jag skru­var. Fo­tar. Rat­tar li­te till. Tar någ­ra bil­der i blin­do. Tän­ker att norr­ske­net kanske dy­ker upp på dis­play­en, även om det är för svagt för att se med blot­ta ögat.

Men nej.

Ef­ter en halv­tim­me på bryg­gan, tän­ker jag att jag ska dub­bel­kol­la min rikt­ning. Det vi­sar sig att min in­re kom­pass har vi­sat mig 180 gra­der fel.

Så jag flyt­tar mig, och den vid det här la­get gans­ka rast­lö­sa hun­den, till en ny plats. Nu sit­ter vi istäl­let på en kul­le vid en kyr­ko­gård. Jag trip­pel­kol­lar rikt­ning­en, stäl­ler upp ka­me­ran, fo­tar, skru­var li­te mer på in­ställ­ning­ar­na, tit­tar i dis­play­en. Ing­et.

Är på väg att ge upp. Kom­mer på att jag glömt en vik­tig in­ställ­ning: att änd­ra ISO-ta­let. Nu jäklar. Plat­sen är rätt. Rikt­ning­en är rätt. Klock­sla­get är rätt. Ka­me­ran är till slut rätt in­ställd. Jag tryc­ker ner av­tryc­ka­ren, vän­tar på att de tret­tio se­kun­der­nas slutar­tid ska gå ... Och så dör ka­me­ran. Bat­te­ri­et är ur­lad­dat. Det blev ing­et norr­sken den kväl­len. Men vi fick ett li­tet även­tyr, jag och hun­den, där i mörk­ret. Och förr el­ler se­na­re kom­mer det väl till­ba­ka, norr­ske­net.

Det är ba­ra att tuf­fa upp sig och bör­ja fipp­la med ka­me­rans in­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.