Pro­tes­ter mot flytt av ung­doms­går­den

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård

Ung­doms­går­den Re­actor ska flyt­ta till lo­ka­ler i Hus­by cent­rum, nå­got som har väckt re­ak­tio­ner på fle­ra håll. Bå­der per­so­nal och för­äld­rar har pro­te­ste­rat mot va­let av plats.

Ung­doms­går­den Re­actor ska flyt­ta till lo­ka­ler i Hus­by cent­rum, nå­got som har väckt re­ak­tio­ner på fle­ra håll.

– Vi vil­le ju i förs­ta hand se en re­no­ve­ring av be­fint­li­ga lo­ka­ler, sä­ger en­hets­che­fen Ste­fan Lind­ström.

Ef­ter års­skif­tet är det pla­ne­rat att ung­doms­går­den Re­actor ska flyt­ta till nya lo­ka­ler i Hus­by cent­rum. Men flyt­ten väc­ker re­ak­tio­ner på fle­ra håll.

Fle­ra ung­do­mar har upp­vak­tat po­li­ti­ker, och även från po­li­tiskt håll har pro­tes­ter hörts.

– Trots att det all­tid pra­tas om att det är så vik­tigt att ung­do­mar är del­ak­ti­ga i be­slut som hand­lar om de­ras var­dag så kör man över dem. Vi krä­ver att flyt­ten stop­pas. Ung­do­mar­na och per­so­na­len mås­te vara del­ak­ti­ga i att be­slu­ta om var Re­actor ska lig­ga fram­ö­ver, sä­ger Niklas Thorén ( V), le­da­mot i stads­dels­nämn­den i Rin­ke­by-Kis­ta.

In­te hel­ler en­hets­che­fen Ste­fan Lind­ström är helt nöjd med flytt­pla­ner­na. Men sä­ger att nå­got be­höv­de gö­ras åt de gam­la lo­ka­ler­na.

– Det kom myc­ket kla­go­mål. De var slit­na och per­so­na­len kla­ga­de på då­lig luft, sä­ger han. Ny stör­re danslo­kal Den nya lo­ka­len har för­de­lar, till ex­em­pel i form av en stör­re danslo­kal. Men den sto­ra nack­de­len är pla­ce­ring­en, i Hus­by cent­rum.

– Per­so­na­len vill in­te vara i cent­rum. Även om det har bli­vit bätt­re nu, med de nya över­vak­nings­ka­me­ror­na, sä­ger Ste­fan Lind­ström.

– Många ung­do­mar har ock­så pro­te­ste­rat. Och för­äld­rar­na är oroliga. Sam­ti­digt mås­te vi ju åter­ta Hus­by cent­rum och fyl­la det med go­da kraf­ter.

Ste­fan Lind­ström, per­son­li­gen, tyc­ker att en re­no­ve­ring av de nu­va­ran­de lo­ka­ler­na ha­de va­rit ett bätt­re al­ter­na­tiv.

Men han tyc­ker in­te att det är för sent att pro­te­ste­ra mot flytt­pla­ner­na.

– Nej, det här är ett ar­be­te som på­går. Vi fort­sät­ter att tit­ta ef­ter lo­ka­ler. Sam­ti­digt på­går ju byg­get av de nya lo­ka­ler­na. Men jag tror att det fort­fa­ran­de finns möj­lig­het att på­ver­ka be­slu­tet.

FOTO: STOCK­HOLMS STAD

FLYT­TAS. Ef­ter års­skif­tet är det pla­ne­rat att ung­doms­går­den Re­actor ska flyt­ta till nya lo­ka­ler i Hus­by cent­rum. Men flyt­ten väc­ker re­ak­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.