Osä­ker fram­tid för fri­tids­gård i Blå huset

Vi i Kista - - NYHETER - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Jag skul­le bli för­vå­nad om fri­tids­går­den in­te finns kvar ef­ter 2020.

Det blå­ser hår­da vin­dar kring fri­tids­går­den i Blå huset. Kon­trak­tet med Stads­mis­sio­nen, som dri­ver går­den, har sagts upp. Sam­ti­digt ut­reds ett med­bor­gar­för­slag om att läg­ga ner el­ler flyt­ta verk­sam­he­ten.

Fri­tids­går­den som drivs av Stads­mis­sio­nen är en av fle­ra verk­sam­he­ter som drivs på Blå huset i Tensta. Kul­tur­sko­lan är en an­nan.

På fri­tids­går­den har det va­rit stö­kigt. Vi har bland an­nat rap­por­te­rat om att man i maj i år hit­ta­de en kulspru­te­pi­stol på plat­sen. Nu hän­der två sa­ker, pa­ral­lellt.

Av­tal sägs upp

Det ena är att av­ta­let som Stads­mis­sio­nen har, att dri­va fri­tids­går­den, har sagts upp.

– Av­ta­let har löpt på se­dan 2010 men nu har vi sagt upp det, i sam­råd med Stads­mis- si­o­nen. Vi job­bar tajt till­sam­mans med dem och är över­ens om att av­ta­let är omo­dernt.

Det sä­ger Em­ma Del­ga­do Di­az, av­del­nings­chef på Spånga-Tensta stads­dels­för­valt­ning. Hon me­nar att det in­te be­ror på otrygg­het el­ler ord­nings­pro­blem att av­ta­let sagts upp.

– Nej, det är ett gam­malt av­tal som be­hö­ver ses över. Vi vill ha ett nytt av­tal som bland an­nat har myc­ket mer fo­kus på del­ak­tig­het. Nu får vi fun­de­ra på om vi vill läg­ga ut fri­tids­går­den på ent­re­pre­nad igen el­ler om vi vill dri­va den i egen re­gi.

Med­bor­gar­för­slag

Hon tror in­te att det här in­ne­bär att fri­tids­går­den kom­mer att för­svin­na från Blå huset.

– Jag skul­le bli för­vå­nad om fri­tids­går­den in­te finns kvar ef­ter 2020.

Det and­ra som hän­der är att ett med­bor­gar­för­slag har kom­mit in till Spånga-Tensta stads­dels­för­valt­ning. För­slags­läg­ga­ren Niko­laj Cyon, som ar­be­tar på Kul­tur­sko­lan i huset, vill att fri­tids­går­den ska flyt­ta ut ti­di­ga­re än 2020.

– Vi vill att de ska flyt­ta ut med ome­del­bar ver­kan. El­ler att vi får flyt­ta Kul­tur­sko­lan till Tensta träff.

– Det har va­rit en på­gåen­de pro­ble­ma­tik med fri­tids­går­den. Det är ett till­håll för grovt kri­mi­nel­la; det fun­kar in­te för res­ten. Jag hy­ser ing­et agg emot dem per­son­li­gen el­ler de som job­bar i verk­sam­he­ten, men det fun­kar in­te för res­ten av huset.

Han tror in­te att Stads­mis­sio­nen kan lö­sa pro­ble­ma­ti­ken:

– De har ju in­te gjort det hit­tills. De har in­te dri­vit verk­sam­he­ten på ett pro­fes­sio­nellt sätt. När ett lad­dat au­to­mat­va­pen hit­ta­des, till ex­em­pel, tog de in­te si­tu­a­tio­nen på all­var ut­an höll öp­pet som van­ligt.

”Kvit­to för del­ak­tig­het”

Med­bor­gar­för­sla­get togs upp på stads­dels­nämn­dens se­nas­te mö­te och har läm­nats över för ut­red­ning.

– Det är jät­te­ro­ligt att vi får in med­bor­gar­för­slag. Det är ett kvit­to på att vi ar­be­tar med del­ak­tig­het. Men det är ju trå­kigt när de vill att vi ska läg­ga ner fri­tids­går­den. Vi har inga tan­kar på det. Vi vill ju ha en bra och fun­ge­ran­de fri­tids­gård, sä­ger Em­ma Del­ga­do Di­az.

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

FRI­TIDS­GÅRD. Det blå­ser hår­da vin­dar kring Blå huset. Kon­trak­tet med Stads­mis­sio­nen, som dri­ver fri­tids­går­den, har sagts upp. Sam­ti­digt ut­reds ett med­bor­gar­för­slag om att läg­ga ner el­ler flyt­ta verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.