Ki­sta­la­get Par­si­an flyt­tar till Väs­by

Vi i Kista - - SPORT -

verk­sam­het på Vi­lunda­val­len. Det ad­mi­nist­ra­ti­va ar­be­tet kring namn­by­tet och flyt­ten på­går för fullt just nu.

Med stor san­no­lik­het kom­mer de att få hu­se­ra på na­tur­grä­set, där det spe­lats su­pe­ret­tan- fotboll på 00ta­let.

– Par­si­an IF har en se­ri­ös verk­sam­het och där­med även en för­e­ning som vill myc­ket och som kom­mer va­ra bra för om­rå­det. Vi har sto­ra pla­ner och är sug­na på att dra igång.

Vad hop­pas du på att det­ta ska ge?

– Själv­klart att få igång ung­doms­verk­sam­he­ten på all­var som, på sikt, kan ut­veck­las. En vi­sion är även att ha en aka­de­mi här i fram­ti­den där vi verk­li­gen ut­bil­dar fot­bolls­spe­lar­na.

– Vi vill även själv­klart kli­va upp i di­vi­sio­ner­na, men det är in­te bråt­tom. Att klätt­ra upp­åt och nå vå­ra and­ra mål får ta den tid det tar. sport­re­dak­tör 070–78 78 702 an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.