Vill se li­ve­ka­me­ror

på bus­sar

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Per­so­na­len i kol­lek­tiv­tra­fi­ken är sam­hälls­hjäl­tar och ska vär­de­ras som så­da­na.

Vi har ti­di­ga­re be­rät­tat om att det i snitt görs två po­li­san­mäl­ning­ar i vec­kan om hot och våld mot Ar­ri­vas buss­fö­ra­re. 179, 514 och 540 ge­nom Jär­va­om­rå­det är de mest ut­sat­ta lin­jer­na.

Nu vill tra­fiklands­tings­rå­det öka trygg­he­ten för fö­rar­na.

– Jag läs­te er ar­ti­kel och re­a­ge­ra­de starkt. Jag blev väl­digt il­la be­rörd, sä­ger Kristof­fer Tam­sons, och fort­sät­ter:

– Nu vill jag gö­ra allt jag kan för att mar­ke­ra noll­to­le­rans mot de här brot­ten. Per­so­na­len i kol­lek­tiv­tra­fi­ken är sam­hälls­hjäl­tar och ska vär­de­ras som så­da­na. Jag kom­mer ock­så krä­va att and­ra gör det de kan.

Li­ve­ka­me­ror på bus­sar­na

Kristof­fer Tam­sons är an­sva­rig för tra­fik­nämn­den, AB SL, och har fle­ra tan­kar om hur kol­lek­tiv­tra­fi­ken kan gö- ras säk­ra­re. Dels vill han kom­plet­te­ra de kropps­ka­me­ror som re­dan nu prö­vas i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, med fast in­stal­le­ra­de ka­me­ror om­bord på bus­sar­na med li­ve­rap­por­te­ring.

”Kan skic­ka hjälp di­rekt”

– Då kan vi in­te ba­ra fö­re­byg­ga och iden­ti­fi­e­ra, som vi kan med and­ra ka­me­ror. Med li­ve­rap­por­te­ring kan vi även alar­me­ra och skic­ka hjälp di­rekt om vi ser att det be­hövs.

Dess­utom vill han att brott mot kol­lek­tiv­tra­fik­per­so­nal ska pri­o­ri­te­ras hög­re.

– And­ra län­der har myc­ket hög­re straff för att ge sig på den som ar­be­tar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Jag tyc­ker att även vi i Sve­ri­ge be­hö­ver sig­na­le­ra att den som ar­be­tar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska kun­na räk­na med sam­häl­lets skydd – på sam­ma sätt som till ex­em­pel blå­ljus­per­so­nal kan gö­ra.

– Den som fun­de­rar på att ge sig på kol­lek­tiv­tra­fi­kens per­so­nal ska fun­de­ra bå­de en och två gång­er ex­tra.

Kristof­fer Tam­sons sä­ger att den här frå­gan har fullt och hel­hjär­tat stöd i lands­ting­et. Och han tror att han kom­mer få ge­hör för si­na tan­kar.

– Jag ut­går från att det här är nå­got som vi kom­mer att kun­na ta höjd för i näs­ta års bud­get.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

VÅLD. Två an­mäl­ning­ar om våld och hot görs i snitt av Ar­ri­vas buss­fö­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.