Var med och pla­ne­ra ett grönt kul­tur­stråk i Hus­by

Vi i Kista - - NYHETER -

Nu fort­sät­ter ar­be­tet som bör­ja­de 2017 med en idétäv­ling om vägen till Hus­by gård. Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning och och cy­kel­vä­gen mel­lan Hus­by cent­rum och Hus­by gård till ett "grönt kul­tur­stråk". Många öns­kar att park­strå­ket ak­ti­ve­ras och görs tryg­ga­re.

Med plat­ser för kul­tur och aktivitet längs vägen är tan­ken att pro­me­na­den ska bju­da - tat ett ar­ki­tekt­kon­tor för att le­da pro­ces­sen som fort­fa­ran­de är öp­pen för idéer.

Tre di­a­log­kväl­lar

Bor du i Hus­by och är in­tres­se­rad av kul­tur? Vill du bol­la idéer om hur vägen mel­lan Hus­by cent­rum och Hus­by gård skul­le kun­na bli ro­li­ga­re, vack­ra­re och tryg­ga­re? Då är du varmt väl­kom­men till längs ett grönt kul­tur­stråk.

Di­a­lo­gen sker tre kväl­lar un­der no­vem­ber-feb­ru­a­ri och idéer­na tas med i ar­be­tet att ut­for­ma strå­ket. Ett fär­digt för­slag för kul­tur­strå­ket kom­mer att va­ra klart un­der 2019. Byg­gan­det kan bör­ja un­der vå­ren 2020. De­sign­di­a­lo­gen sker i tre steg: 27 no­vem­ber kl 18-21, Hus­by gård 11 de­cem­ber kl 18-21, Fol­kets Hus­by 12 feb­ru­a­ri kl 18-21, Frys­hu­set i Hus­by Det är önsk­värt att del­ta­gar­na är med vid al­la till­fäl­len. Hör av dig till en kon­takt­per­son om du är in­tres­se­rad: [email protected]­kets hus­by. se, pig­let­hus­[email protected]­mail.com, lin­da.hult­[email protected]­hu­set.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.