Att tän­ka på vid stör­re strö­mav­brott

Vi i Kista - - NYHETER -

Myc­ket i vår var­dag byg­ger på att vi har till­gång till el. Att plöts­ligt be­hö­va kla­ra sig ut­an ström kan kän­nas rik­tigt svårt och det är bra att för­be­re­da sig för att kla­ra ett strö­mav­brott. Vid stör­re elav­brott på­ver­kas in­te ba­ra be­lys­ning och elekt­ris­ka ap­pa­ra­ter i hem­met, ut­an ibland även vär­me, vat­ten, te­le­fo­ni och da­ta­kom­mu­ni­ka­tion. Någ­ra - lam­por med bat­te­ri­er och nöd­lad­da­re till mo­bil­te­le­fo­nen. Ste­a­rin­ljus och vär­me­ljus kan ge bå­de vär­me och ly­se, men kom ihåg att se upp med brand­fa­ran och tänk på att ven­ti­le­ra väl. På kris­in­for­ma­tion.se hit­tar du in­for­ma­tion om vad du bör tän­ka på vid stör­re strö­mav­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.