Ex­per­ter om lä­get ef­ter va­let

Bostads­frå­gan är hög­ak­tu­ell ef­ter hös­tens val. Men med ett nytt sty­re i stads­hu­set och en re­ge­ring som än­nu in­te är på plats är det få som vet vad som kom­mer att hän­da. Så här sä­ger ex­per­ter­na om lä­get – och vad de tyc­ker mås­te ske fram­ö­ver.

Vi i Kista - - HEMMA -

Vad an­ser du är den vik­ti­gas­te åt­gär­den på kort sikt för att lö­sa bo­stads­bris­ten i Stock­holm?

– Det i sär­klass vik­ti­gas­te är att den re­ge­ring som till­trä­der om­gå­en­de tar ini­ti­a­tiv till par­tiö­ver­skri­dan­de sam­tal för att få till en bred över­ens­kom­mel­se som i prak­ti­ken in­ne­fat­tar he­la bo­stads­po­li­ti­ken. Om du själv fick be­stäm­ma, vad ha­de du satt upp för mål för Stock­holms bo­stads­po­li­tik den här man­dat­pe­ri­o­den?

– Det är helt av­gö­ran­de att vi un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od tar steg i rätt rikt­ning för att få till en mer väl­må­en­de bo­stads­mark­nad som får bort in­si­der/ out­si­der-pro­ble­ma­ti­ken på Stock­holms bo­stads­mark­nad. Finns det an­led­ning att re­vi­de­ra bo­stads­må­let på 140 000 bo­stä­der till 2030? I så­dant fall var­för el­ler var­för in­te?

– Det finns ing­en an­led­ning att re­vi­de­ra des­sa i nu­lä­get. Men vi ef­ter­frå­gar re­for­mer som tar sik­te på allt från byg­gan­de och fi­nan­sie­ring av bo­stä­der samt på hur man ska­par ökad rör­lig­het i det hyr­da och äg­da bo­stads­be­stån­det och stöt­tar re­surs­sva­ga hus­håll. Vad an­ser du är den vik­ti­gas­te åt­gär­den på kort sikt för att lö­sa bo­stads­bris­ten i Stock­holm?

– Jag tyc­ker att kom­mu­ner­na bor­de ta sitt bo­stads­för­sörj­nings­an­svar och gö­ra en in­ven­te­ring av vad det be­hövs för bo­stads­ty­per. Man bor­de gö­ra som la­gen fö­re­skri­ver helt en­kelt. Om du själv fick be­stäm­ma, vad ha­de du satt upp för mål för Stock­holms bo­stads­po­li­tik den här man­dat­pe­ri­o­den?

– Att ska­pa möj­lig­he­ter ut­ef­ter be­ho­ven. Det vill sä­ga att byg­ga bo­stä­der för den van­li­ge ge­me­ne man som har en in­komst och att den­ne ska kun­na flyt­ta in i en lä­gen­het med rim­lig hy­ra. Som det har byggts är det omöj­ligt om man ens är två med in­komst att kun­na flyt­ta in. Hy­ror­na är in­te rim­li­ga. Finns det an­led­ning att re­vi­de­ra bo­stads­må­let på 140 000 bo­stä­der till 2030? I så­dant fall var­för el­ler var­för in­te?

– Ja. Det finns en färsk rap­port som vi­sar att man be­hö­ver byg­ga 20 000 nya bo­stä­der per år. Det in­ne­bär när­ma­re 250 000 nya bo­stä­der till 2030. Som det ser ut idag finns var­ken bo­stä­der el­ler in­fra­struk­tur att han­te­ra de in­vå­na­re som dag­li­gen flyt­tar till Stock­holm. Vad an­ser du är den vik­ti­gas­te åt­gär­den på kort sikt för att lö­sa bo­stads­bris­ten i Stock­holm?

– Fort­sät­ta pla­ne­ra för fler bo­stä­der i at­trak­ti­va lä­gen. Den snab­bas­te åt­gär­den med nu­va­ran­de re­gel­verk är att se till att stads­bygg­nads­kon­to­ret får re­sur­ser att i rask tack be­ta av den långa plan­kön som har bil­dats. Om du själv fick be­stäm­ma, vad ha­de du satt upp för mål för Stock­holms bo­stads­po­li­tik den här man­dat­pe­ri­o­den?

– Att fort­sät­ta byg­ga den så kal­la­de ”Pro­me­nads­ta­den” som in­ne­bär en at­trak­tiv blandstad som häng­er sam­man. Bo­stä­der be­hövs men även ar­bets­plat­ser och ser­vice. På se­na­re tid har sta­den pri­o­ri­te­rat ned be­ho­ven av kon­tor och and­ra verk­sam­he­ter som är vik­ti­ga för att vi skall kun­na byg­ga en at­trak­tiv stad. Finns det an­led­ning att re­vi­de­ra bo­stads­må­let på 140 000 bo­stä­der till 2030?

– Ja. Det är of­ta pro­ble­ma­tiskt med kvan­ti­ta­ti­va mål om de in­te ock­så kom­bi­ne­ras med kva­li­ta­ti­va mål. Om vi byg­ger 140 000 bo­stä­der varav hälf­ten är så­da­na som lig­ger på fel plat­ser och om de dess­utom in­te kom­bi­ne­ras med and­ra verk­sam­he­ter som när­ser­vice och and­ra ur­ba­na verk­sam­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.