Det är dags att vi hål­ler oss till en tid

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

In­nan kloc­kan ens har när­mat sig sex på mor­go­nen lju­der den lil­la rös­ten ge­nom lä­gen­he­ten. Maaaam­maaaa!!

Tre vec­kor har gått se­dan vi gick över till vin­ter­tid, men hem­ma hos oss li­der vi fort­fa­ran­de av svi­ter­na från tidsom­ställ­ning­en.

Den här ti­den på året står jag åter frå­gan­de till var­för vi har som­mar- och vin­ter­tid. In­te ba­ra för att da­gar­na helt plöts­ligt bli­vit kol­svar­ta. Ut­an för att om man le­ver med barn är över­gång­en till vin­ter­tid för många li­ka med sömn­brist i minst en må­nad fram­åt.

För när det kom­mer till barn är det in­te all­tid så en­kelt som att snur­ra runt vi­sar­na och kän­na sig li­te trött i för­tid nå­gon kväll.

Nej, att änd­ra mi­na barns dygns­rytm är i prin­cip li­ka svårt som att få Skal­man att hål­la sig va­ken när ma­toch sov­kloc­kan ring­er.

Var­je mi­nut läng­re om mor­go­nen vi får so­va per dygn är li­ka med en se­ger.

I Sve­ri­ge in­för­des som­mar­ti­den på 1980-ta­let för att vi skul­le få fler lju­sa tim­mar på da­gen, vin­ter­tid var allt­så nor­mal­till­stånd. Nu ver­kar allt fler vil­ja skro­ta som­mar­ti­den helt.

En­ligt en un­der­sök­ning från EU-kom­mis­sio­nen är mot­stån­det till som­mar­ti­den stort. He­la 80 pro­cent av 4,6 mil­jo­ner sva­ran­de EU-med­lem­mar (där tre mil­jo­ner var tys­kar) vill av­skaf­fa tidsom­ställ­ning­en un­der som­mar­halv­å­ret.

En­ligt en un­der­sök­ning gjord av DN i vå­ras vill 37 pro­cent av svens­kar­na ha som­mar­tid he­la året, me­dan 29 vill ha vin­ter­tid.

För mig är det sak sam­ma vil­ken av ti­der­na som blir kvar om vi nu väl­jer att skip­pa nå­gon av dem. Ba­ra jag slip­per tidsom­ställ­ning­en – i

al­la fall så länge jag har små­barn.

FRI­DA BROO­KE Ny­hets­chef Pra­ta med mig! fri­da.broo­ke @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.