”DET HÄR ÄR BARA BÖRJAN”

Det var käns­lo­fyllt när fle­ra mam­mor till sö­ner som är drab­ba­de av gäng­våld fyll­de Ser­gels torg för att ma­ni­fe­ste­ra mot det vål­det.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Tå­rar­na brän­de kon­stant un­der ögon­loc­ken.

Eva Färj­sjö står på sce­nen, mitt på Ser­gels torg. Det är sön­dags­ef­ter­mid­dag. Näs­tan två år har gått se­dan den där ons­da­gen. Då po­li­sen be­rät­ta­de att hen­nes son Oli­ver skju­tits ihjäl, mitt på da­gen, på Id­holms­vä­gen i Skär­hol­men.

– Det var tre skott som tog hans liv. Och som tog mitt hjär­ta.

Rös­ten dar­rar, hål­ler knappt. Hon vän­der sig emot po­li­ti­ker­nas fo­kus på fler po­li­ser och hår­da­re straff. Ef­ter­frå­gar fö­re­byg­gan­de ar­be­te, in­ve­ste­ring­ar i so­ci­alt ar­be­te, bätt­re sko­lor, fler livschan­ser till or­tens unga.

Fler sti­ger upp på sce­nen. Ma­rit­ha O’Gil­vie Fred­riks­son be­rät­tar om sin son Mar­ley. Car­ro och Ale­jandro Si­ni­sa­lo om sin son och bror Ro­bin. La­na Jaff om sin ku­sin Shay­an.

– Shay­ans för­äld­rar har be­gravt sin son, en lil­le­bror har för­lo­rat sin sto­re­bror, men Sve­ri­ge har för­lo­rat nå­gon som ha­de gjort skill­nad. Sve­ri­ge har för­lo­rat en ung man med vi­sio­ner och am­bi­tio­ner om ett bätt­re sam­häl­le och vil­jan att ar­be­ta för det. I val­rö­rel­sen har vi hört många löf­ten. Men vi som drab­bas av vål­det och ni som står här med oss i dag krä­ver ett svar, sa­de La­na Jaff från sce­nen.

Natt­vand­ra­ren och Sätra­bon Le­na Ölan­der är en av al­la som var med och ar­ran­ge­ra­de ma­ni­fes­ta­tio­nen.

– Det var enormt tungt. Jag har ju själv en son i den ål­dern, jag kan in­te ens snud­da vid tan­ken på hur det skul­le kän­nas om nå­got hän­de ho­nom.

Sor­gen föd­de hopp

Men bland sor­gen, tå­rar­na, ta­len, lju­sen och den tys­ta mi­nu­ten föds nå­got an­nat bland dem som kom­mit för att lyss­na på mam­mor­nas be­rät­tel­ser.

– Jag har ald­rig fått så många kra­mar av män­ni­skor som grät, men som vil­le en­ga­ge­ra sig. Fle­ra från vå­ra om­rå­den vil­le star­ta natt­vand­ring. En ung kil­le från Bredäng som ha­de ett stö­kigt liv, men nu plug­gar till so­ci­o­nom och vill en­ga­ge­ra sig och gö­ra sa­ker i vårt om­rå­de, sä­ger Le­na Ölan­der.

Vår­bergs­bon Ani­ta Wern­ström ar­be­ta­de som vo­lon­tär med att de­la ut A4-ut­skrif­ter som hölls upp vid en tyst mi­nut. På pap­per­na stod Min med­män­ni­ska, Min vän, Min bror och Min son.

– Ing­et ha­de kun­nat för­be­re­da mig på mö­te­na. Att se män­ni­skor i ögo­nen när de väl­jer vil­ken lapp de vill hål­la upp och med frus­na fing­rar fum­la med pap­per som sit­ter ihop. En pap­pa be­rät­ta­de att han för­lo­rat en son för en må­nad se­dan och grät. Tå­rar­na brän­de kon­stant un­der ögon­loc­ken, be­rät­tar hon.

Ani­ta Wern­ström har själv för­lo­rat en bror till drog­miss­bruk.

– Det känns fort­fa­ran­de overk­ligt och oupp­kla­rat ef­ter mer än tio år. Bo­ken Mam­mor­na har syn­lig­gjort vad stig­ma­ti­se­ring­en av dro­ger och kri­mi­na­li­tet gör för an­hö­ri­gas möj­lig­het att få sör­ja si­na nä­ra.

”Många som sör­jer med oss”

La­na Jaffs mi­nu­ter på scen skänk­te hen­ne hopp och en än­nu star­ka­re vil­ja att fort­sät­ta kam­pen.

– Jag för­stod in­te hur myc­ket folk som var på plats för­rän jag gick upp på sce­nen. Då blev det myc­ket käns­lor, när jag märk­te hur många som sör­jer med oss och vill se en för­änd­ring, sä­ger hon.

Idén till ma­ni­fes­ta­tio­nen föd­des ef­ter ett sam­tal om Alex­an­dra Pa­sca­li­dous bok Mam­mor­na, som fle­ra av de ma­ni­fe­ste­ran­de mam­mor­na är med i, i Skär­hol­men. Ef­ter det har nya nät­verk bör­jat kny­tas.

– När en skjut­ning hän­der är det många som fun­de­rar över att kanske bor­de man gö­ra nå­got. Men det blir ald­rig av. Men när vi är så här många till­sam­mans in­ser man att man kan gö­ra un­der­verk när man job­bar till­sam­mans. Det här kom­mer in­te stan­na av ef­ter den här ma­ni­fes­ta­tio­nen – den är bara början, sä­ger Le­na Ölan­der.

Shay­an Gaff. Mar­ley Åsard Fred­riks­son. Ro­bin Si­ni­sa­lo. Oli­ver

Färj­sjö. Fy­ra unga män som har skju­tits till döds i Stock­holm de se­nas­te åren. I sön­dags fyll­des Ser­gels torg för att de­ras namn in­te ska glöm­mas. Text: Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus, Han­na Thå­ström, Hen­rik Lindstedt

FOTO: LOUISE HELMFRID

DET RÄCKER. ”Inga fler sjä­lar ska be­hö­va tas ifrån oss pga ga­tu­vål­det. #lägg­ner­ditt­va­pen” står det på ett hand­skri­vet pla­kat.

FOTO: LOUISE HELMFRID

SAKNAD. Ale­jand­ros bror och Car­ros son sköts ihjäl ut­an­för de­ras port i Akal­la. Fort­fa­ran­de har ing­en gri­pits.

FOTO: LOUISE HELMFRID

”Det här är bara början”, sä­ger Le­na Ölan­der, som är natt­vand­ra­re och bor i Sät­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.