Nytt ljus över mörkt stråk

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Rinkeby-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning vill rus­ta upp strå­ket från Hus­by cent­rum till Hus­by gård, och bju­der in med­bor­gar­na att kom­ma med för­slag på hur det ska se ut. För­ra hel­gen kick­star­ta­des pro­jek­tet på ljus­fes­ten i Hus­by.

– Ur­sprung­et till pro­jek­tet var tan­kar från Hus­by­bor­na själ­va. Vi lyss­na­de på dem i bland an­nat en en­kät­un­der­sök­ning från för­ra året. Det sä­ger Kat­ha­ri­na Hol­mqvist, land­skaps­ar­ki­tekt och pro­jekt­le­da­re på Stock­holm stad.

Hon be­rät­tar att sta­den hör­sam­ma­de Hus­by­bor­na tan­kar om att strå­ket från Hus­by cent­rum till Hus­by gård be­hö­ver rustas upp – in­te minst som en trygg­hets­sats­ning.

– Det är många som rör sig där. Det finns en stor för­del i att gö­ra gång­vä­gen och dess om­giv­ning bå­de tryg­ga­re och vack­ra­re.

Tar hjälp av in­vå­nar­na

Och nu vill de fort­sät­ta att ta hjälp av in­vå­nar­na, när den nya pla­nen för om­rå­det ska skis­sas upp. I ett an­tal di­a­log­mö­ten vill man få idéer, tan- kar och in­spi­ra­tion. Dess­utom tar man hjälp av ak­tö­rer som bib­li­o­te­ket, Frys­hu­set, Hus­by gård och Hus­by kul­tur­kvar­ter.

Kick­start på ljus­fes­ten

Pro­jek­tet kick­star­ta­des för­ra hel­gen un­der ljus­fes­ten som an­ord­na­des av Hus­by kul­tur­kvar­ter.

– Det var ett per­fekt till­fäl­le för oss att upp­märk­sam­ma vårt pro­jekt och tes­ta li­te be­lys­nings­idéer. Vi lys­te upp någ­ra träd, gjor­de sto­ra si­lu- et­ter på en fa­sad. Det var fint och stäm­nings­fullt.

Men pro­jek­tet hand­lar in­te bara om be­lys­ning. Det här­stam­mar från Stock­holms stads sats­ning på ”Grö­na­re Stock­holm”, och hand­lar ock­så myc­ket om att upp­märk­sam­ma det grön­om­rå­de som finns längs strå­ket. Man vill ska­pa ett kul­tur­stråk i gröns­kan.

– Vi vill upp­märk­sam­ma konst och ge den en platt­form ut­om­hus. Det finns ju många kul­tur­ak­tö­rer längs vägen: Hus­by gård till ex­em­pel. Och så öpp­nar ju snart Kul­tur­sko­lan i den and­ra än­den av strå­ket.

Nu in­leds allt­så pro­gram­ar­be­tet med kul­tur­strå­ket, med tre styc­ken di­a­log­mö­ten. Se­dan fort­sät­ter det ar­be­tet i to­talt ett år. Un­der 2020 hop­pas Kat­ha­ri­na Hol­mqvist att man kan bör­ja byg­ga.

– Vi vet än­nu in­te vad det kan bli. En scen kanske där konst kan ska­pas allt ef­tersom; el­ler fast konst längs vägen. Vi vill ska­pa myc­ket ak­ti­vi­te­ter och upp­le­ver längs med strå­ket. Det ska va­ra fo­kus på barn och unga, men al­la ska få plats.

Det finns ju många kul­tur­ak­tö­rer längs vägen: Hus­by gård till ex­em­pel. Och så öpp­nar ju snart Kul­tur­sko­lan i den and­ra än­den.

FOTO: JOHAN BJÄRNSTRÖM/NYRÉNS

LJUS­FEST. För­ra hel­gen kick­star­ta­des pro­jek­tet med Hus­by kul­tur­stråk på ljus­fes­ten i Hus­by. Man tes­ta­de bland an­nat li­te oli­ka be­lys­nings­idéer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.