ADAM TENSTA TAR UNGA MU­SI­KER FRAM­ÅT

Adam Tensta har un­der två ter­mi­ner hål­lit mu­sik­ut­bild­ning­ar för ung­do­mar i Jär­va, som har fått lä­ra sig allt de be­hö­ver för att kun­na bli in­de­pen­dentar­tis­ter.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Adam Tensta har un­der två ter­mi­ner hål­lit mu­sik­ut­bild­ning­ar för ung­do­mar i Jär­va, som har fått lä­ra sig allt de be­hö­ver för att kun­na bli in­de­pen­dentar­tis­ter.

– Jag gör det för att nå­gon mås­te gö­ra det. Skiv­bo­la­gen tar in­te sitt an­svar, sä­ger han.

Egent­li­gen he­ter han Adam Taal, men de fles­ta kän­ner ho­nom som Adam Tensta. Un­der många år har han eta­ble­rat sig som ar­tist, och nu vill han ge en ny ge­ne­ra­tion ung­do­mar chan­sen att gö­ra det­sam­ma, ge­nom ut­bild­ning­en FRAM­ÅT.

I två ter­mi­ner har han ut­bil­dad ung­do­mar i allt de be­hö­ver kun­na för att eta­ble­ra sig som in­de­pen­dentar­tis­ter – ut­an skiv­bo­lag i ryg­gen. Det är ing­en tra­di­tio­nell ut­bild­ning i att gö­ra mu­sik, det hand­lar om allt det där and­ra: PR, kon­trakt, royal­ti­es, skiv­bo­lag och Stim.

– Många vill in­te gå den tra­di­tio­nel­la vägen, där de blir sig­na­de av skiv­bo­lag. Man vill be­hål­la in­fly­tan­det över sin egen kar­riär, sä­ger han när vi träf­far ho­nom till­sam­mans med två ele­ver på ett ho­tell­rum på Grand Cen­tral by Scan­dic.

Om­väl­van­de re­sa

Det he­la bör­ja­de i Tensta. Adam Tensta fick stöd av Spånga-Tensta stads­del för att star­ta ut­bild­ning­en, som då rik­ta­de sig till ung­do­mar i Jär­va. Den förs­ta ter­mi­nen hölls kur­sen i Tensta torn.

Men för den and­ra ter­mi­nen på ut­bild­ning­en blev det inga peng­ar från stads­de­len. Då sök­te han istäl­let ef­ter en ex­tern part­ner och hit­ta­de Scan­dic. Här får de över­nat­ta, lå­na lo­ka­ler och stu­di­os. Här ord­nar ock­så ele­ver­na själ­va ett stort av­slu­tan­de event i bör­jan av de­cem­ber.

För dem har de två ter­mi­ner­na va­rit en om­väl­van­de re­sa. Och de är gla­da över att de sök­te till kur­sen.

– Jag vil­le ha kun­skap om hur bran­schen ser ut in­nan jag dök in i den, sä­ger Si­na Nikaf­kar.

Han tyc­ker om tan­ken på att va­ra in­de­pen­dentar­tist, ef­tersom han in­te vill läm­na ifrån sig kon­trol­len över sin mu­sik till ett skiv­bo­lag.

– För oss kre­a­ti­va som vär­de­rar vår konst över allt an­nat är det ett mar­dröms­sce­na­rio att nå­gon tar den ifrån dig.

Och ut­bild­ning­en är han väl­digt nöjd med.

– Det har va­rit fan­tas­tiskt. In­te minst att ha Adam när­va­ran­de. Det pus­har oss ba­ra att han är i när­he­ten. Sabri­na El­ha­fi hål­ler med. – Det har va­rit skitro­ligt. Det näs­tan störs­ta har va­rit ens egen pro­cess. När jag bör­ja­de vå­ga­de jag in­te ens lä­sa upp mi­na tex­ter. Nu ska jag snart stå på sce­nen.

Vär­de­ful­la kon­tak­ter

Bå­de tyc­ker ock­så att kon­tak­ter­na som de har knu­tit har va­rit vär­de­ful­la. Ut­bild­ning­en har näm­li­gen in­te ba­ra va­rit till för aspi­re­ran­de ar­tis­ter, ut­an även för dem som vill bli pro­du­cen­ter, ma­na­gers och så vi­da­re.

– Vi kom dit för kun­ska­pen men kom där­i­från med nå­got väl­digt vär­de­fullt: ett kon­takt­nät. Vi för­sö­ker al­la hjäl­pa varand­ra, sä­ger Si­na Nikaf­kar.

Adam Tensta tyc­ker att det känns trå­kigt att ut­bild­ning­en snart är över, och fun­de­rar på om han skul­le kun­na ord­na en tred­je ter­min för de här ele­ver­na.

– Det har va­rit grymt; de är skar­pa.

Sam­ti­digt har han and­ra ele­ver att fo­ku­se­ra på. Han har re­dan en kull som ska bör­ja på ut­bild­ning­ens and­ra ter­min, ”Scan­dic­ter­mi­nen”, och snart star­tar yt­ter­li­ga­re en grupp ny­bör­ja­re. Men nu har ut­bild­ning­ens förs­ta ter­min flyt­tat från Jär­va till Oden­plan.

– Vi bör­ja­de i Jär­va, men nu är det dags att ge al­la stock­hol­ma­re chan­sen, av­slu­tar han.

FRAM­ÅT. Adam Tensta, Si­na Nikaf­kar, 21 år från Hal­lon­ber­gen och Sabri­na El­ha­fi, 17 år från Häs­sel­by. Al­la tyc­ker de att det är trå­kigt att kur­sen snart är över.

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

FRAM­ÅT. Adam Tensta, Si­na Nikaf­kar, 21 år från Hal­lon­ber­gen och Sabri­na El­ha­fi, 17 år från Häs­sel­by. Al­la tyc­ker de att det är trå­kigt att kur­sen snart är över.

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

FRAM­ÅT. Sabri­na El­ha­fi, 17, från Häs­sel­by, Si­na Nikaf­kar, 21, från Hal­lon­ber­gen och Adam Tensta. Al­la tyc­ker de att det är trå­kigt att kur­sen snart är över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.