Ny topp­chef i Tensta

TUR­BU­LENS. Spånga-Tensta ska bli tryg­ga­re med ny led­ning

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­[email protected]­rekt­press.se

Trygg­het­s­och sä­ker­hets­frå­gan är sär­skilt vik­tig, bå­de när det gäl­ler med­bor­gar­na och de an­ställ­da i stads­de­len.

Fredrik Jur­dell blir av allt att dö­ma ny stads­dels­di­rek­tör i Spånga-Tensta, som un­der hös­ten haft en tur­bu­lent pe­ri­od av fle­ra at­tac­ker mot kom­mu­nens verk­sam­he­ter. Han har en tyd­lig bild av vad som är högs­ta prio på nya job­bet: trygg­hets- och sä­ker­hets­lä­get. Ny­he­ten kom i för­ra vec­kan. Den som fö­reslås bli ny stads­dels­di­rek­tör i Spång­aTens­ta är nu­va­ran­de bi­trä­dan­de stads­di­rek­tö­ren Fredrik Jur­dell, som tar över ef­ter Per Kjel­lan­der.

Det for­mel­la be­slu­tet för­vän­ta­des klub­bas i kom­mun­sty­rel­sen i ons­dags, i så fall bör­jar han sin nya tjänst re­dan nu på mån­dag. Det blir förs­ta gång­en han ax­lar rol­len som stads­dels­di­rek­tör.

– Det är en stor or­ga­ni­sa­tion, myc­ket peng­ar att an­sva­ra för och många kom­plexa och svå­ra frå­gor som jag ska sät­ta mig in i nu, sä­ger Fredrik Jur­dell och tryc­ker sär­skilt på en punkt:

– Trygg­hets- och sä­ker­hets­frå­gan är sär­skilt vik­tig, bå­de när det gäl­ler med­bor­gar­na och de an­ställ­da i stads­de­len, det är ofrån­kom­ligt, sä­ger han.

Den tur­bu­len­ta bör­jan på hös­ten, då stads­de­lens lo­ka­ler och verk­sam­he­ter at­tac­ke­ra­des in­te mind­re än vid fem till­fäl­len, har fått kon­se­kven­ser.

”Ing­en troll­spö­lös­ning”

Re­dan vec­kor­na ef­ter bran­d­at­tac­ken mot stads­dels­för­valt­ning­ens lo­ka­ler på Fa­gers­ta­ga­tan ta­la­de för­re stads­dels­di­rek­tö­ren Per Kjel­lan­der om ris­ken för per­so­nal­flykt.

Fredrik Jur­dell har nu haft mö­te med de fack­li­ga re­pre­sen­tan­ter­na i Spång­aTens­ta.

– De lyf­ter sam­ma oro, sä­ger han men tilläg­ger att det är för ti­digt att sä­ga ex­akt vad som mås­te gö­ras för att vän­da sku­tan:

– Det finns ing­en troll­spö­lös­ning. Jag mås­te pra­ta med de and­ra i led­nings­grup­pen. Och det ett nytt po­li­tiskt sty­re och en ny bud­get att för­hål­la sig till. Jag kan bi­dra ge­nom mi­na kon­tak­ter med öv­ri­ga de­lar av sta­den, ef­tersom det är min bak­grund. Vi be­hö­ver sam­la al­la kraf­ter i he­la sta­den.

Sam­ti­digt un­der­stry­ker han att det finns åt­gär­der att vid­ta för att för­bätt­ra trygg­he­ten och sä­ker­he­ten.

– Det kan va­ra små fy­sis­ka åt­gär­der, hur man be­man­nar, bätt­re sam­ver­kan mel­lan oli­ka par­ter. Jag har även ti­di­ga­re va­rit i för­valt­ning­ar med svå­ra si­tu­a­tio­ner, det finns sätt att kom­ma åt de här pro­ble­men, sä­ger Fredrik Jur­dell.

Att han ti­di­ga­re ar­be­tat med in­teg­ra­tions­frå­gor är en me­rit en­ligt sta­dens per­so­nal­di­rek­tör Ani­ta Lid­berg.

”Oer­hört många bra sa­ker”

Integ­ra­tio­nen in­om stads­de­len är en ut­ma­ning Fredrik Jur­dell kän­ner väl till, bå­de pro­fes­sio­nellt och ge­nom sin upp­växt i Broms­ten.

– Geo­gra­fin är som den är. Men här görs oer­hört många bra sa­ker, bå­de i Spånga och Tensta. Det är en jät­te­fin stads­del och det finns en oer­hörd kraft i de här om­rå­de­na. In­teg­ra­tion är en svår frå­ga men hand­lar myc­ket om grund­läg­gan­de sa­ker: ut­bild­ning, bo­stad och ar­bets­mark­nad, sä­ger Fredrik Jur­dell.

NYA DI­REK­TÖ­REN? Bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör Fredrik Jur­dell kan ta över som stads­dels­di­rek­tör i Spånga-Tensta re­dan näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.