Ju­len är här(lig), men chil­la li­te nu

Vi i Kista - - HEJ KISTA - CHAR­LOT­TE ARWEDSSON Re­por­ter Pra­ta med mig! char­lot­te.arwedsson @di­rekt­press.se

Nu är ju­len här. Åt­minsto­ne om man ska dö­ma av hur lä­get är nu, lik­som. Julsång­er­na har in­ta­git ra­di­o­ka­na­ler­na, kom­mu­nen har satt upp jul­bel­be­lys­ning­en och Black Fri­day skrek ut: Köp di­na jul­klap­par re­dan nu!

Meh, som kid­sen sä­ger. Chil­la. Det är ju en hel må­nad kvar till tom­ten knac­kar på snö­ig port!

Men jag kän­ner en per­son, för vil­ken ju­len in­te kan kom­ma fort nog. Re­dan när mid­som­mar­stång­en viss­nat på äng­en bör­jar hon läng­ta. Och läng­ta.

Hös­ten blir en en­da lång vän­tan tills an­stän­dig­he­ten tillå­ter hen­ne att ploc­ka fram ad­vents­stjär­nan och hänga upp jul­gar­di­ner­na. Och i hen­nes fall är det, i är­lig­he­tens namn, re­dan i ok­to­ber. Gra­nen vän­tar hon med än­da till november.

En ti­di­ga­re svär­far gjor­de re­dan la­gom till sin fö­del­se­dag i sep­tem­ber upp en jul­lis­ta med håll­punk­ter för jul­go­dis­till­verk­ning, jul­klapp­sin­hand­ling och mat­lag­ning i om­gång­ar för in­frys­ning.

Han top­pa­de se­dan det­ta med ett körsche­ma för själ­va julaf­ton med no­ga an­giv­na klock­slag för jul­bö­nen (som all­tid in­led­de julaf­ton) jul­bor­det, tom­tens an­komst och jul­klapps­öpp­ning­en. Jag var li­ka fa­sci­ne­rad som för­und­rad över det­ta pre­ci­sionsjul­fi­ran­de.

För mig där­e­mot kom­mer ju­len all­tid li­te som en över­rask­ning. ” Va, re­dan?” tän­ker jag när julaf­ton lig­ger ba­ra någ­ra da­gar bort. Då ska plöts­ligt jul­klap­par in­hand­las, sill läg­gas in, julpynt stäl­las fram och grönkål in­hand­las (av nå­gon an­led­ning mås­te all­tid lång­kål fin­nas på jul­bor­det hem­ma hos oss). Ibland öns­kar jag att jag var li­te mer pla­ne­rad, pyss­lig och pep­par­kak­säls­kan­de. Men lis­tor ger mig kal­la kå­rar, ser jag Ernst by­ter jag ka­nal och jag lyc­kas all­tid brän­na vid pep­par­kaks­gub­bar­na. Så det är kanske bäst att jag ock­så tar det li­te ”chill” med ju­len. Förs­ta ad­vent tän­ker jag i al­la fall ”fi­ra” med två tim­mars väl­digt oju­lig pa­del­ten­nis. Så det så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.