Hy­res­gäs­ter­na star­tar kam­panj

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Nu har kam­pan­jen ”rädda hy­res­rät­ter­na”, som täc­ker he­la Stock­holm, star­tats upp med ett mö­te i Fol­kets Hus­by. För­ra vec­kan träf­fa­des ett 70-tal män­ni­skor på Fol­kets Hus­by. I sam­band med mö­tet bil­da­des det stads­ö­ver­gri­pan­de nät­ver­ket ”rädda hy­res­rät­ter­na”. De kom­mer un­der den när­mas­te ti­den ge­nom­fö­ra ett an­tal kam­pan­jer för att ver­ka mot om­bild­ning­ar och pri­va­ti­se­ring­ar. Och det förs­ta lob­by­till­fäl­let är pre­cis av­kla­rad.

På årets sista bud­get­full- mäk­ti­ge den 12 de­cem­ber var grup­pen på plats för ”gö­ra sin ex­istens hörd”, en­ligt Ar­ne Jo­hans­son från Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd.

– En väl­digt bra start. Vi mar­ke­ra­de att nu är rö­rel­sen igång. Nu tar vi sikte på en re­jäl de­mon­stra­tion i ja­nu­a­ri näs­ta år, och så ma­nar vi till kamp in­för 2019.

Det grup­pen vill är att käm­pa ”Mot mark­nads­hy­ror, skam­lö­sa re­no­ve­rings­hy­ror och al­la för­sök att om­bil­da och säl­ja ut all­män­nyt­tan”, som de själ­va ut­tryc­ker det.

– Ur­sprung­et till vår kam­panj är att det nya blågrö­na sty­ret i Stock­holm vill om­bil­da och säl­ja ut hy­res­rät­ter till pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Dess­utom har L och C sagt, i si­na för­hand­ling­ar med S på riks­ni­vå, att de vill ha mark­nads­hy­ror. Hy­res­rät­ter­na är död­ligt ho­ta­de. De är ock­så otro­ligt dis­kri­mi­ne­ra­de skatte­mäs­sigt.

Han be­rät­tar att grup­pen är beredda att ta strid ”kvar­ter för kvar­ter”, på plat­ser där det finns pla­ner på att om­bil­da hy­res­rät­ter el­ler säl­ja ut dem till pri­va­ta hy­resvär­dar.

FOTO: AR­NE JO­HANS­SON

DE­MON­STRA­TION. Jan Va­le­skog (S) gick ut och möt­te de­mon­stran­ter­na och tog emot de­ras flyg­blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.