Så sä­ger ex­per­ten

Vi i Kista - - NYHETER -

Ha in­te hun­den lös un­der pe­ri­o­den fö­re och ef­ter ny­år.

Ta in­te ut hun­den runt mid­natt ut­an ras­ta hun­den un­der da­gen.

Al­la hun­dar kan ut­veck­la räds­lan. Även en jakt­hund kan bli rädd för fyr­ver­ke­ri­er, ef­tersom det lå­ter an­norlun­da än and­ra skott och in­te är för­knip­pad med po­si­ti­va sa­ker.

Var ute i god tid om du vill ha me­di­cin ut­skri­ven av en ve­te­ri­när.

Flyt­ta ra­ke­ter skjuts upp, så som ett ho­tell vid en flyg­plats.

En in­struk­tör kan hjäl­pa till att trä­na bort en räds­la hos hun­den ge­nom att oli­ka sor­ters ljud samt att se lju­set och hö­ra lju­det sam­ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.