Språk ger chans till jobb

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Han­nes Holmström han­[email protected]­rekt­press.se

Det hand­lar om kon­tak­ten med kol­le­gor och att för­stå af­färskul­tu­ren.

Språk­kun­ska­per kan le­da till jobb på mul­ti­na­tio­nel­la fö­re­tag och nya spän­nan­de kul­tu­rer, men trots det­ta mins­kar an­ta­let ele­ver som lä­ser ett mo­dernt språk i sko­lan. Det vill Tysk­svens­ka han­dels­kam­ma­ren änd­ra på ge­nom att sat­sa minst 4,5 mil­jo­ner på sko­lor som främ­jar tyska­un­der­vis­ning.

– Kun­ska­per i språk är en nyc­kel till jobb för många, bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands, sä­ger Ai­no We­ber på Tysk-svens­ka han­dels­kam­ma­ren.

Hon är pro­jekt­le­da­re för språ­ki­ni­ti­a­ti­vet ”Deutsch – ditt val”, som ska få sko­lor i Sve­ri­ge att sat­sa mer på tyska­un­der­vis­ning­en. Bland an­nat ge­nom att de­la ut peng­ar för stu­die­be­sök och ut­by­ten med tys­ka sko­lor.

”Kom­pe­tens at­trak­tiv”

För de som väl­jer att lä­ra sig tys­ka ser Ai­no We­ber go­da möj­lig­he­ter att kun­na slå sig in på ar­bets­mark­na­den.

–Tyskland har en åld­ran- de be­folk­ning och står in­för sto­ra ut­ma­ning­ar på ar­bets­mark­na­den. Man kom­mer fort­satt att be­hö­va im­por­te­ra ar­bets­kraft och svensk kom­pe­tens är at­trak­tiv, sä­ger hon.

Bre­da­re språk­kun­ska­per än eng­els­ka krävs dock för att stå ut ur mäng­den.

– Även om eng­els­ka är gång­bart till viss del, vitt­nar vå­ra er­fa­ren­he­ter om att chan­sen att en an­ställ­ning blir lång­va­rig ökar med språk­kun­ska­per i tys­ka. Det hand­lar om kon­tak­ten med kol­le­gor, att för­stå af­färskul­tu­ren och struk­tu­rer.

In­tres­set har ra­sat

Un­der se­nas­te 20 åren har an­ta­let ele­ver som lä­ser tys­ka i års­kurs nio mer än hal­ve­rats, från 39 pro­cent 1998 till 18 pro­cent 2017. Även frans­kan har en lik­nan­de ne­ga­tiv trend. Dock har spans­kan gjort en re­sa i mot­satt rikt­ning och ökat från nio pro­cent år 2000, till 39 pro­cent 2017, en­ligt Skol­ver­ket.

Ge­men­sam ar­bets­mark­nad

Med 950 tys­ka dot­ter­bo­lag i Sve­ri­ge och 1550 svens­ka dot­ter­bo­lag i Tyskland så är den svensk-tys­ka ar­bets­mark­na­den om­fat­tan­de. Men ska fö­re­tag som Bosch, Si­e­mens, BMW och Mer­ce­des in­tres­se­ra sig för ar­bets­kraft gäl­ler det att språk­kun­ska­per­na för­bätt­ras.

– Svens­ka stu­den­ters kun­ska­per i främ­man­de språk ut­ö­ver eng­els­ka är lå­ga i eu­ro­pe­isk jäm­fö­rel­se. För att vän­da den­na trend be­hö­ver språ­kens sta­tus hö­jas i sko­lan och in­tro­du­ce­ras re­dan i ti­dig ål­der, sä­ger Ai­no We­ber.

FO­TO: HAN­NES HOLMSTRÖM OCH MOSTP­HO­TOS

JOBBMÖJLIGHETER. Språk­kun­ska­per är vär­de­fullt på ar­bets­mark­na­den. ”För mig har tys­kan va­rit en nyc­kel i ar­bets­li­vet. Jag har fått mi­na jobb för att jag be­härs­kar tys­ka”, sä­ger Ai­no We­ber på Tysk-svens­ka han­dels­kam­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.