Stu­die­cir­kel om för­äld­ra­skap

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tors­da­gar kl 17.00–19.30. Fol­kets Hus­by ska till­sam­mans med ABF Stock­holm star­ta en stu­die­cir­kel om för­äld­ra­skap. Vi kom­mer att an­vän­da oss av det film­ba­se­ra­de stu­di­e­ma­te­ri­a­let ”Fa­mil­je­verk­stan”. Är du som för­äl­der in­tres­se­rad av att del­ta i stu­die­cir­keln om för­äld­ra­skap kan du an­mä­la dig till Ma­ry­am Os­man, på ma­ry­[email protected]­kets­hus­by.se el­ler 070-678 94 55. Barn kan med­ver­ka vid des­sa träf­far. Fol­kets Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.