Evin Ah­mad är en sti­gan­de stjär­na

– Snart ska jag bör­ja re­pe­te­ra en upp­sätt­ning med Bir­git­ta Eger­bladh, som vi ska spe­la i vår. Men jag sak­nar Stock­holm. Ef­ter tre år på Folk­te­a­tern i Gö­te­borg fun­de­rar Evin Ah­mad på att flyt­ta hem igen. Nu är hon no­mi­ne­rad till årets ”Ri­sing Star”vid Sto

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Evin Ah­mad har haft ett in­ten­sivt år. För­u­tom att hon stått på te­a­ter­sce­nen, har hon med­ver­kat i två spel­fil­mer och även gett ut sin förs­ta bok.

– Jag vet in­te om jag kom­mer att kal­la mig skå­de­spe­la­re i he­la mitt liv. Jag vill tes­ta oli­ka sa­ker och sat­sa på mitt skri­van­de.

Boken, som fick strå­lan­de re­cen­sio­ner, he­ter ”En dag ska jag byg­ga ett slott av peng­ar.”

– Så får man in­te sä­ga, det upp­fat­tas som ”tacky”. Men jag kom­mer från en fa­milj där peng­ar in­te har va­rit en själv­klar­het, där­för fick boken he­ta så.

Evin me­nar att många fel­ak­tigt kopp­lar ihop klass med et­ni­ci­tet.

– Det finns många med in­vand­rar­bak­grund som jag in­te alls kan kän­na igen mig i. I min fa­milj har ing­en aka­de­misk bak­grund, nå­got som sä­kert be­ror på kur­der­nas historia.

Evin Ah­mads förs­ta sto­ra film­roll var när hon spe­la­de ”Guz­zi­la­go” i fil­ma­ti­se­ring­en av Jo­nas Has­sen Khe­mi­ris ”Ett öga rött”. Se­dan dess har hon med­ver­kat i fle­ra lång­fil­mer och te­ve­se­ri­er, bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands. På scen­sko­lan kom hon in på and­ra för­sö­ket. I sitt ”Som­mar”-pro­gram, som sän­des i P1 i som­ras, be­rät­ta­de hon om hur hon, en tjej från en ar­be­tar­fa­milj i Akalla, kän­de sig på Stock­holms dra­ma­tis­ka hög­sko­la.

– Jag ha­de ing­en te­a­te­rer­fa­ren­het och kän­de mig som ett ufo. Det gjor­de jag ald­rig i Akalla.

Hon har sagt att hon är ”en ste­re­o­typ”.

– Det finns en fa­sci­na­tion för oss som kom­mer från or­ten. Men sam­ti­digt kal­las jag he­la ti­den för ”na­tur­be­gåv­ning” och en ”fram­gångs­sa­ga”, som om de ut­går ifrån att jag in­te har job­bat. Jag prov­fil­ma­de förs­ta gång­en när jag gick i ni­an, i Ox­hags­sko­lan i Akalla.

Evin Ah­mad är född på Löwen­ströms­ka sjuk­hu­set och upp­vux­en i Akalla. Hon har he­la sin fa­milj kvar där, för­äld­rar, sys­kon och kom­pi­sar.

– Jag minns ett gans­ka blan­dat Akalla, al­la gick i sam­ma sko­lor. Men un­der­klas­sen bod­de i hög­hu­sen och me­del­klas­sen i rad­hu­sen på ”Akalla hills”. Det var fint, en barn­dom i ge­men­skap.

– Men i dag vet jag in­te vad som hän­der där. Man mås­te hål­la sig upp­da­te­rad för att va­ra tro­vär­dig i sin sam­tid. Det hand­lar om konst­när­lig håll­bar­het.

Ef­ter två år i Gö­te­borg vill Evin hem igen. Men om hon kom­mer till Stock­holms filmfes­ti­val då årets ”Ri­sing Star” ut­ses är osä­kert.

– Jag ska ha ett bokprat sam­ma kväll i Mal­mö. Dess­utom är det li­te job­bigt med ming­el-event. Men så klart är det kul att bli upp­skat­tad för det man gör.

FO­TO: ARTISTGRUPPEN

TES­TA. – Jag vet in­te om jag kom­mer att kal­la mig skå­de­spe­la­re i he­la mitt liv. Jag vill tes­ta oli­ka sa­ker och sat­sa på mitt skri­van­de, sä­ger Evin Ah­mad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.