#me­too och nya no-go-zo­ner

Vi i Rinkeby - - HEJ RINKEBY -

Nej, jag tän­ker in­te skri­va om eg­na upp­le­vel­ser, även om de finns. Me­diebran­schen kla­rar sig in­te un­dan den våg av vitt­nes­mål om sex­u­el­la övergrepp som sve­per över värl­den. Allt bör­ja­de med en ame­ri­kansk film­pro­du­cent, se­dan fort­sat­te det i Sve­ri­ge. En le­dar­skri­bent fick läm­na job­bet och en pro­gram­le­da­re på te­ve. Ja, det ver­ka­de in­te fin­nas nå­gon hejd på hur il­la män, of­ta i makt­po­si­tion, be­ter sig. En otrygg ar­bets­mark­nad med till­fäl­li­ga jobb, pro­jek­tan­ställ­ning­ar och obe­fint­ligt fack­ligt in­fly­tan­de gör sitt till.

Hit­tills har 700 kvin­nor skri­vit un­der upp­ro­pet mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er in­om film- och te­a­ter­bran­schen. Se­dan följ­de mu­sik­bran­schen, näs­tan 700 kvinn­li­ga sång­a­re vitt­nar om sam­ma elän­de. (Dra­ma­ten, Ope­ran och Stads­tea­tern ver­kar va­ra vå­ra nya no-go-zo­ner.) Nå­gon dag se­na­re har 4 500 kvin­nor i ju­rist­bran­schen skri­vit un­der ett li­ka­dant upp­rop mot sex­ism och övergrepp. Hem­si­dan där upp­ro­pet fanns bra­ka­de sam­man ef­tersom tryc­ket blev för stort.

I sam­ma ve­va vill Mo­de­ra­ter­na skär­pa straf­fen för våld­täkts­brott. Par­ti­sek­re­te­ra­re Tobias Tobé tyc­ker att för­ö­var­na ska kart­läg­gas ut­i­från et­ni­ci­tet. Ett för­slag som kri­ti­se­rats som ett ut­tryck för ra­sism. Ja, vi­ta, medelålders män med makt bor­de kän­na sig oro­li­ga.

Ja, vi­ta, medelålders män med makt bor­de kän­na sig oro­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.