MER Råt­tor

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­[email protected]­rekt­press.se

■ RÅT­TOR

Spånga-Tensta har an­sla­git 6,6 mil­jo­ner i de­mo­kra­ti­peng­ar 2017, som ska an­vän­das till ”or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar med lo­kalt de­mo­kra­ti­ar­be­te”.

Men ba­ra 830 000 kro­nor har an­vänts till två or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar med lo­ka­la de­mo­kra­ti­pro­jekt. Och de fem med­bor­gar­vär­dar­nas lö­ner ver­kar ha bok­förts dub­belt från de­mo­kra­ti­med­len.

I Spånga-Tensta fanns det 6,6 mil­jo­ner i de­mo­kra­ti­me­del 2017. I stads­dels­nämn­dens verk­sam­hets­plan fram­går för­del­ning­en på föl­jan­de sätt:

”Ut­i­från ut­för­del­ning av de­mo­kra­ti­me­del på 4,0 mnkr. I sam­band med av­stäm­nings­ä­ren­det kom­mer yt­ter­li­ga­re de­mo­kra­ti­me­del om 2,6 mnkr att för­de­las.”

Den 7 sep­tem­ber bad Vi i att få en re­do­vis­ning över hur peng­ar­na har an­vänts. Den 12 sep­tem­ber kom svar från Dit­te Wes­tin, av­del­nings­chef för stads­dels­ut­veck­ling och den som an­sva­rar för de­mo­kra­ti­frå­gor i stads­de­len.

”De­mo­kra­ti­med­len har an­vänds på föl­jan­de sätt ja­nu­a­ri-au­gusti:

• Med­bor­gar­vär­dar och ut­veck­lings­stra­teg för de­mo­kra­ti- och in­klu­de­rings­upp­drag (lö­ner och ar­bets- klä­der samt OH-kost­na­der) 2 722 240 kro­nor.

• Mö­tes­plat­ser (lo­kal­hy­ra, städ­ning) 71 000 kro­nor.

• Mark­na­der och eve­ne­mang (po­li­ti­ker­vec­kan, Spånga mark­na­der, HBTQ­se­mi­na­ri­um, Tensta mark­nad, kam­panjut­rust­ning och till­stånd) 1 000 000 kro­nor.

• Trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der stads­mil­jön 81 000 kro­nor”.

Till och med au­gusti ha­de allt­så drygt 3,8 mil­jo­ner av de­mo­kra­ti­peng­ar­na an­vänts. Vi i bad om att få ta del av un­der­lag för hur de­mo­kra­ti­peng­ar­na har för­de­lats, för att tyd­li­ga­re se vil­ka or­ga­ni­sa­tio­ner och vil­ken verk­sam­het som fi­nan­si­e­rats.

Den 3 november, näs­tan två må­na­der ef­ter förs­ta för­frå­gan, kom ko­pi­or på in­ter­na och ex­ter­na ut­be­tal­ning­ar. Där fram­kom­mer att Glad Stad har fått 350 000 kro­nor för Tensta mark­nad, 200 000 till pro­jek­tet Swit­cha sce­nen och 50 000 till na­tio­nal­dags­fi­ran­det.

Glo­bal vil­lage fick sam-

KOM­MEN­TE­RA AR­TI­KELN

man­lagt 230 000 till Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va. Des­sa ut­gif­ter har be­slu­tats och god­känts i nämn­den.

Men se­dan blir det svå­ra­re att för­stå hur peng­ar­na har an­vänts. Med­bor­gar­vär­dar­na ska be­ta­las från de­mo­kra­ti­med­len, det är be­slu­tat i nämn­den. Men en­ligt de lö­ne­ut­be­tal­ning­ar, som re­do­vi­sas från Stock­hom stad, ver­kar med­bor­gar­vär­dar­na ha fått dubb­la lö­ner, bok­för­da på två oli­ka kost­nads­stäl­len, på sam­man­lagt över tre mil­jo­ner kro­nor. Plus ar­bets­gi­var­av­gif­ter.

Dess­utom fick en tjäns­te- man, som va­rit an­ställd in­om för­valt­ning­en i många år, lön som drogs från de­mo­kra­ti­peng­ar­na. (Från och med au­gusti ar­be­tar in­te tjäns­te­man­nen läng­re kvar i stads­de­len.)

Peng­ar ver­kar ock­så ha an­vänts till or­di­na­rie verk­sam­het. 122 757 kro­nor har gått till di­ver­se kon­tors­ma­te­ri­al, 174 150 kro­nor till städ­ning av lo­ka­ler, 185 297 kro­nor kro­nor till lo­kal­hy­ra.

En­ligt av­del­nings­chef Dit­te Wes­tin åter­står cir­ka tre mil­jo­ner kro­nor att de­la ut till lo­kalt de­mo­kra­ti­ar­be­te.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

PENG­AR. Ar­ran­gö­ren bakom Tensta mark­nad fick 350 000 kro­nor av de­mo­kra­ti­peng­ar­na.

trivs där det finns män­ni­skor. Råt­tor spri­der smit­ta via sin urin och av­fö­ring och gna­ger gär­na sön­der el­led­ning­ar och iso­le­ring. tar sig in ge­nom ett 20 mm li­tet hål vil­ket är li­ka stort som di­a­me­tern på en en­kro­na. En råt­ta kan klätt­ra fle­ra...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.