En­sam­kom­man­de på be­sök

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

De unga af­gha­ner­na i rö­rel­sen Ung i Sve­ri­ge kom­mer till Fol­kets Hus­by. Det är de en­sam­kom­man­de, som togs emot med öpp­na ar­mar, men nu ris­ke­rar att ut­vi­sas.

– De un­der 18 år skul­le in­te ut­vi­sas, sä­ger Ar­ne Johansson från Nor­ra Jär­va stads­dels­råd. Men be­hand­ling­en av de­ras ären­den drö­jer så länge att de hin­ner fyl­la 18. Det är ett svek.

Ung i Sve­ri­ge an­ord­na­de en 58 da­gar lång sittstrejk i pro­test mot den för­änd­ra­de po­li­ti­ken. Nu står de var­je dag ut­an­för so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­hög­kvar­ter på Svea­vä­gen 68.

– De är tu­sen­tals och de är or­ga­ni­se­ra­de över he­la Sve­ri­ge. De vill byg­ga lan­det till­sam­mans med oss.

FO­TO: LÄSARBILD

BE­SÖK. De en­sam­kom­man­de unga af­gha­ner­na kom­mer till Fol­kets Hus­by ons­da­gen den 22 november.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.