Sista må­na­den för IT-hjälp

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Un­der hös­ten har du som är se­ni­or och haft frå­gor om mo­bi­ler och surf­plat­tor kun­nat vän­da dig till de unga IT-vär­dar­na på Kista ser­vice­hus. I november är sista chan­sen att ta hjälp av vå­ra duk­ti­ga ung­do­mar in­nan de slu­tar för året.

Har du ing­en egen mo­bil el­ler surf­plat­ta med sig mo­bi­ler och surf­plat­tor. Du kan till ex­em­pel få hjälp med att läg­ga in kon­tak­ter i kon­takt­lis­tan el­ler ska­pa ett mejl­kon­to.

IT-vär­dar­na kom­mer till Kista ser­vice­hus yt­ter­li­ga­re tre till­fäl­len: mån­dag 20 och 27 november kl 13:30–16:30 och fre­dag 24 november 13:30-15:30.

IT-vär­dar­na är ett sam­ar­be­te mel­lan äldre­omsor­gen i Rin­ke­by-Kista och ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en. Mer in­for­ma­tion ge­nom pro­jekt­le­da­re Hen­ning Sund­vall, 08-508 35 990.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.