Årets Bragd­pris till stock­hol­mar­na för in­sat­ser­na ef­ter ter­ror­at­tac­ken 7 april

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Pri­set de­la­des ut på sä­ker­hets­bran­schens ga­la Secu­ri­ty Awards 25 ok­to­ber. Motiveringen löd: ”Pri­set går till al­la stock­hol­ma­re för al­la ge­men­sam­ma kraf­ter och för var­je in­di­vid som på sitt sätt bi­drog till att akut hjälpa ska­da­de och al­la and­ra som drab­ba­des di­rekt och in­di­rekt av terror­då­det på Drott­ning­ga­tan 7 april. Med kär­lek, mod och ge­ne­ro­si­tet lät man in­te räds­lan ta över sta­den”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.