23 NOVEMBER

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Ar­kiv­tors­dag: Mi­gra­tions­po­li­ti­kens fö­del­se Ar­kiv­tors­da­gar på Kista bib­li­o­tek kl 17.30–18.30. Hös­ten 2017 kom­mer Stock­holms stads­ar­kiv till Kista bib­li­o­tek och bju­der på be­rät­tel­ser från Stock­holms historia. De be­rät­tar ock­så om hur det går till om du själv vill kom­ma och le­ta ef­ter nå­got i det sto­ra ar­ki­vet på Kungs­hol­men. Un­der ar­kiv­tors­da­gar­na kan du ock­så få en in­blick i hur frå­gor om of­fent­lig­hets­prin­ci­pen och sek­re­tess han­te­ras i dag. 23/11, del 2: Mi­gra­tions­po­li­ti­kens fö­del­se. Hör om Stock­holms ut­län­nings­po­lis, mu­si­ce­ran­de ita­li­e­na­re, fins­ka so­ci­a­lis­ter, ry­skju­dis­ka gård­fa­ri­hand­la­re och hur den svens­ka mi­gra­tions­po­li­ti­ken skärp­tes i bör­jan av 1900-ta­let. 14/12, del 3: Kri­mi­nal­po­li­sens sig­na­le­ments­fo­to­gra­fi­er. Ing­en för­an­mä­lan, drop-in i mån av plats. Ar­ran­ge­ras av Kista bib­li­o­tek i sam­ar­be­te med Stock­holms stads­ar­kiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.