Or­ga­ni­sa­tio­nen mås­te för­bätt­ras

Om Akro­po­lis ha­de nått su­pe­ret­tan skul­le det krävt en re­jäl upp­gra­de­ring av or­ga­ni­sa­tio­nen. – Vi skul­le ha kla­rat av det, sä­ger ord­fö­ran­den Lam­bros Mit­sis.

Vi i Rinkeby - - BOSTAD - Jon­ny An­ders­son

Un­der gång­na sä­song­en har Akro­po­lis hem­ma­mat­cher fun­nits med på fot­bolls­för­bun­dets li­ve­rap­por­te­ring. En ser­vice där hän­del­ser (mål, var­ning­ar, ut­vis­ning­ar och by­ten) fort­lö­pan­de upp­da­te­ras för föl­ja­re fram­för da­to­rer oav­sett var i värl­den de be­fin­ner sig.

Från Spånga IP har det in­te fun­nits li­ve­rap­por­te­ring. Istäl­let har det stått ”ej på­bör­jad”.

– Ty­värr hand­lar det om miss­upp­fatt­ning mel­lan den som skul­le skött det­ta, oss och för­bun­det. Vi ska själv­klar bli bätt­re på det, sä­ger Lam­bros Mit­sis.

Som ex­em­pel tog det ett dygn in­nan sta­tistik från förs­ta kval­match mot Frej fanns på nätet. Klub­ben mås­te skö­ta en de­talj som den­na bätt­re.

”Vi skul­le ha kla­rat kra­ven som ställs på klub­bar i su­pe­ret­tan.”

Om Akro­po­lis når su­pe­ret­tan, vil­ket man sports­ligt är ohygg­ligt nä­ra, mås­te or­ga­ni­sa­tio­nen hål­la jäm­na steg. Klub­bord­fö­ran­den är dock trygg i att man är re­do när kli­vet tas.

– Vi har haft mö­te om det in­för kva­let. Vi skul­le ha kla­rat kra­ven som ställs på klub­bar i su­pe­ret­tan.

Krav­spe­ci­fi­ka­tio­nen är di­ger, även om myc­ket hand­lar om are­nan. Och där du­ger in­te Spånga IP. När klub­ben når su­pe­ret­tan hand­lar det i dags­lä­get om flytt, san­no­likt till Grims­ta el­ler Skyt­te­holm.

– Helst spe­lar vi i Spånga, sä­ger Mit­sis med in­sikt om att det är omöj­ligt i dag.

Le­da­mö­ter med an­svar för sä­ker­het- och sup­por­ter­frå­gor, sjuk­skö­ters­ka, sjuk­vår­da­re, bår­bä­ra­re, ord­nings­vak­ter, publik­vär­dar är ba­ra någ­ra per­so­ner Akro­po­lis mås­te ha den dag su­pe­ret­tan blir ak­tu­ellt.

Lam­bros Mit­sis re­fe­re­rar bland an­nat till cup­mat­chen mot Ham­mar­by i au­gusti.

– Då var sä­ker­he­ten på topp och vi vi­sa­de att vi har för­må­gan att ar­ran­ge­ra mat­cher med mer publik än vi van­ligt­vis har.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

ET­TAN. Akro­po­lis IF blir kvar i di­vi­sion 1 nor­ra. Det blir klub­bens åt­ton­de sä­song i rad i lan­dets tred­je högs­ta di­vi­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.