Ut­ställ­ning och julmarknad på Liv­styc­ket i Tens­ta

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­[email protected]­rekt­press.se 070-78 72 077

Det är brå­da da­gar just nu på Liv­styc­ket i Tens­ta. Ut­ställ­ning­en ”Bro­de­ri mö­ter be­tong” in­vigs på lör­dag, sam­ma dag som årets julmarknad öpp­nar.

– I år sat­sar vi stort, sä­ger Bir­git­ta Not­löf, med julmarknad och ut­ställ­ning. Vi har fak­tiskt fun­nits 25 år i Tens­ta.

Te­ma för ut­ställ­ning­en bör­ja­de med en för­frå­gan från tid­skrif- ten Be­tong, som ägs av ce­ment- och be­tong­bran­schen.

– De frå­ga­de om vi vil­le gö­ra en mo­de­vis­ning på de­ras år­li­ga Be­tong­ga­la, sä­ger Bir­git­ta Not­löf, som är den som star­tat och fort­fa­ran­de dri­ver Liv­styc­ket. Kvin­nor­na här tän­de på al­la cy­lind­rar.

Så i vå­ras be­sök­te de konst­hal­len Ar­ti­pe­lag för att få in­spi­ra­tion. Kvin­nor­na har även stu­de­rat si­na eg­na om­rå­den, där det finns gott om be­tong.

– De har ri­tat och tryckt. Vi har tryckt ett helt nytt möns­ter i år, det är i två gråa ny­an­ser och en smuts­gul färg som får ty­get att ly­sa. Årets Be­tong­ga­la äger rum på Wa­ter­front med 1 200 in­bjud­na gäs­ter. Där kom­mer Liv­styc­ket vi­sa tolv klän­ning­ar.

– Just nu hål­ler vi på med en bröl­lopsklän­ning, sä­ger Bir­git­ta Not­löf, be­tong­grå och med tre me­ter släp.

Pa­ral­lellt har Liv­styc­ket syss­lat med bro­de­ri och där­för slog de ihop den hår­da be­tong­en med det mju­ka bro­de­ri­et.

– På brud­klän­ning­ens tyg finns hand­tryck­ta hus med bro­de­ra­de föns­ter. Dess­utom har kvin­nor­na bro­de­rat bo­na­der, med oli­ka ord­språk som vi har över­satt. Klän­ning­ar och bo­na­der ut­gör ut­ställ­ning­en ”Bro­de­ri mö­ter be­tong” och vi­sas i ett av rum­men. Jul­mark­na­den kom­mer att på­gå sam­ti­digt.

– Ame­lia Ada­mo kom­mer hit och in­vi­ger ut­ställ­ning­en kloc­kan 12, sä­ger Bir­git­ta Not­löf. Vi säl­jer sop­pa och smör­gås, pre­cis som van­ligt, och även kaf­fe och ka­kor.

TYGTRYCK. Liv­styc­ket har tryckt ett nytt möns­ter.

STÄNGT. Nu flyt­tar Sa­lam Kur­da, ord­fö­ran­de i Hus­by fö­re­ta­gar­för­e­ning, ut från sin lo­kal i Hus­by

CHEF. Bir­git­ta Not­löf är grun­da­ren av Liv­styc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.