Fat­mas förs­ta in­ter­vju blev – Melin­da Ga­tes

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­[email protected]­rekt­press.se

Tensta­bon Fat­ma Qu­reshi, som går på Fram­stegs­sko­lan i Spånga, var prao-elev hos oss i vå­ras. Nu har hon bli­vit Ju­ni­or­re­por­ter på Svens­ka Dag­bla­det. Och hen­nes förs­ta in­ter­vju var med Melin­da Ga­tes.

– Hon var jät­tesnäll och sva­ra­de ut­för­ligt på al­la frå­gor.

Fat­ma såg an­non­sen i morgon­tid­ning­en att SvD sök­te ju­ni­or­re­port­rar. Hon skic­ka­de in en an­sö­kan och be­rät­ta­de att hon skri­vit en krö­ni­ka och en in­ter­vju i Vi i Kis­ta/Rin­ke­by/Tens­ta.

– Näs­ta dag fick jag ett mejl, där de sa­de att jag bli­vit de­ras ju­ni­or­re­por­ter! Jag blev bå­de choc­kad och glad.

Nu gick det un­dan. På en vec­ka skul­le hon för­be­re­da frå­gor till en av värl­dens ri- kas­te och mäk­ti­gas­te kvin­nor, Melin­da Ga­tes. Mö­tet äg­de rum på Grand Ho­tel i Stock­holm.

– Allt gick på en tim­me. Jag fick lä­ra mig hur jag skul­le sit­ta och hur jag skul­le an­vän­da mik­ro­fo­nen. Det var 50 mi­nu­ter för­be­re­del­ser och tio mi­nu­ter med Melin­da Ga­tes.

Fat­mas frå­gor hand­la­de om kvin­nor och flic­kors rät­tig­he­ter. Melin­da Ga­tes be­rät­ta­de om sitt ar­be­te och vad hen­nes stif­tel­se syss­lar med.

– En av hen­nes fö­re­bil­der var Hans Ros­ling.

He­la in­ter­vjun fil­ma­des och la­des ut på nä­tet. Melin­da Ga­tes såg till att allt tex­ta­des med eng­elsk text, så att hon kun­de spri­da fil­men vi­da­re.

Fat­ma Qu­reshi, som fyl­ler 14 år i de­cem­ber, blev än mer över­ty­gad om att hon vill bli jour­na­list. Men det all­ra häf­ti­gas­te var nå­got an­nat.

– Ef­teråt såg jag att Bill Ga­tes ha­de twee­tat om min in­ter­vju!

”De sa­de att jag bli­vit de­ras ju­ni­or­re­por­ter!”

FOTO: MAG­NUS HJALMARSON NEIDEMAN

JU­NI­OR­RE­POR­TER. Fat­ma Qu­reshi in­ter­vju­ar Melin­da Ga­tes om kvin­nors och flic­kors rät­tig­he­ter. Fat­ma är ju­ni­or­re­por­ter på SvD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.