Fö­rar­lö­sa bus­sar rul­lar snart i Kis­ta

Vi i Rinkeby - - SIDAN - Jonas Carlsson [email protected]­rekt­press.se 070-78 78 706

”Nu gäl­ler det att gå från ord till hand­ling.”

Snart kom­mer själv­sty­ran­de mi­ni­bus­sar att rul­la längs Kistas ga­tor. Förs­ta gång­en tes­tas fordonen på all­män väg.

Testet med själv­sty­ran­de mi­ni­bus­sar­na kom­mer att dra igång i ja­nu­a­ri och hål­la på i sex må­na­der. De två fordonen med plats för 12 pas­sa­ge­ra­re var, kom­mer att ta sig mel­lan Jan Sten­becks torg och Vik­to­ria To­wer med ett stopp vid Ti­me Buil­ding.

– De kom­mer att va­ra gra­tis och är till­gäng­li­ga för all­män­he­ten. Vår för­hopp­ning är att så många som möj­ligt tar till­fäl­let att pro­va, sä­ger Pe­ter Haf­mar, vd på No­bi­na Te­ch­no­lo­gy AB som ini­ti­e­rat och le­der projektet med mi­ni­bus­sar­na.

De fö­rar­lö­sa fordonen har ta­gits fram av fle­ra oli­ka an­led­ning­ar. Den främs­ta or­sa­ken är att det ska bli lät­ta­re att fär­das från dörr till dörr ut­an att be­hö­va an­vän­da bi­len. Med en mi­ni­buss ska det gå att ta sig sista bi­ten från håll­plat­sen till hem­met som en del av kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Mi­ni­bus­sar­na är elekt­ris­ka och själv­styr­ning­en ska mins­ka ris­ken för olyc­kor.

– Det finns ett stort be­hov av en lös­ning för re­se­nä­rer­na där vi ska kö­ra. Den fram­ti­da tvär­ba­nan är pla­ne­rad att gå där, sä­ger Pe­ter Haf­mar.

– Nu gäl­ler det att gå från ord till hand­ling. Vi vill va­ra med och bi­dra till ökad rör­lig­het i sam­häl­let på ett sätt

som tar störs­ta möj­li­ga hän­syn bå­de till män­ni­skor och mil­jö, sam­man­fat­tar Pe­ter Haf­mar det he­la.

Mi­ni­bus­sar­na drivs av så kall­la­de li­dars och sa­tel­lit­ba­se­ra­de po­si­tions­sy­stem och är på så sätt själv­sty­ran­de. Men kom­mer att ha fö­ra­re un­der test­pe­ri­o­den.

– Un­der pro­jek­tets gång kom­mer det all­tid att fin­nas en fö­ra­re om­bord som har möj­lig­het att ma­nu­ellt bå­de stan­na och sty­ra bus­sen om så skul­le be­hö­vas, sä­ger Pe­ter Haf­mar.

FOTO: PRESSBILD

BUSS. En så­dan här själv­sty­ran­de mi­ni­buss kom­mer snart sy­nas på Kistas ga­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.