Att bik­ta si­na syn­der

Vi i Rinkeby - - HEJ -

Vi ha­de en be­fri­an­de ro­lig dis­kus­sion på re­dak­tio­nen härom­da­gen, om ”guil­ty ple­a­su­res”. Sa­ker som man nju­ter av, sam­ti­digt som man kän­ner att man in­te bor­de. En av oss äls­kar att lyss­na på ”pin­sam” pop­mu­sik. En mof­far chips när res­ten av fa­mil­jen gått och lagt sig. En an­nan fros­sar i de all­ra mest tra­gis­ka re­a­li­ty­pro­gram­men på tv: gravt över­vik­ti­ga män­ni­skor, per­so­ner med sam­lar­ma­ni el­ler ha­ve­re­ra­de äk­ten­skap.

Al­la har vi väl nå­got som vi små­skäms li­te över. Det får man ba­ra le­va med.

Men kanske, ba­ra kanske, kan man vän­da det till nå­got po­si­tivt. Man kan bik­ta si­na ”syn­der” ge­nom att kom­pen­se­ra sin om­värld li­te ex­tra.

Det kan pas­sa bra så här in­för jul, när de go­da ini­ti­a­ti­ven in­te sak­nas.

Swisha en slant till nå­got väl­gö­ran­de än­da­mål, skänk gam­la lek­sa­ker till en in­sam­ling. De­la med dig av din tid på julaf­ton. För­ra året skrev vi myc­ket om al­la des­sa go­da ini­ti­a­tiv, och det vill vi na­tur­ligt­vis gö­ra i år igen.

Vad har du sett för ex­em­pel in­för årets jul?

Tip­sa oss gär­na, så att vi kan hyl­la dem som hyl­las bör!

Al­la har vi väl nå­got som vi små­skäms li­te över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.