An­nie Lööf be­sök­te Hus­by

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­ets skri­var­verk­stad i Hus­by fick fint be­sök i mån­dags. Cen­terns par­ti­le­da­re An­nie Lööf var på plats för att dis­ku­te­ra sko­lans roll i att mins­ka seg­re­ga­tio­nen i sam­häl­let och för att lä­ra sig mer om Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­ets verk­sam­het. An­nie Lööf tog del av be­rät­tel­ser­na som ele­ver­na i klass 3C från Näl­sta­sko­lan för­fat­ta­de un­der da­gen.

Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­ets syf­tar till att upp­munt­ra barn och unga i so­cio­e­ko­no­miskt ut­sat­ta om­rå­den att er­öv­ra det skriv­na or­det för att ak­tivt kun­na del­ta i sam­hälls­li­vet.

FOTO: KATE GABOR

PAR­TI­LE­DA­RE. Cen­ter­par­ti­ets An­nie Lööf på be­sök i Hus­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.