Kis­ta BMK vann nor­rorts­der­by

Vi i Rinkeby - - SPORT - Jon­ny An­ders­son

Kis­ta vann pre­stige­der­byt mot Tä­by i bad­min­ton­li­gan med 4–2. Kam­pen var över ef­ter fem mat­cher, då ha­de Kis­ta oin­tag­li­ga 4–1.

Stock­holms­der­byt i Kis­ta rac­ket­cen­ter av­gjor­des i en in­do­ne­sisk sing­el­du­ell som ha­de nerv. Dess­förin­nan ha­de Kis­ta skaf­fat sig 2–0 via seg­rar i mix­ed­dub­bel och dam­sing­el.

Kistas Ab­dul Ka­dir Zai­la­ni är obe­kväm med att se­ten i svens­ka se­ri­e­spe­let en­dast spe­las till el­va, vil­ket vi­sat sig i att han för of­ta ham­nat i ti­di­ga set­un­der­lägen och in­te hun­nit vän­da. Så såg det även ut mot Tä­bys Her­man­sah i tis­dags.

I tred­je set gjor­de dock Zai­la­ni en fe­no­me­nal upp­hämt­ning från 5–8 till 11–8 och skaf­fa­de sig 2–1 i set.

I fjär­de set miss­lyc­ka­des han med en lik­nan­de vänd­ning, men i fem­te och av­gö­ran­de var han med från bör­jan. Det skilj­de he­la ti­den en po­äng in­nan Kista­spe­la­re vann fy­ra ra­ka po­äng och vän­de 7–8 till 11–8 och match­se­ger.

Med 3–0 i lag­mat­chen ha­de Tä­by upp­förs­bac­ke. For­na Kista­spe­la­ren Cla­ra Nistad vann än­då dam­dub­beln ihop med Em­ma Weng­berg, strax se­na­re säk- ra­de dock Tim Foo/And­hi­ka An­har hem­ma­se­gern i herr­dub­bel.

– Det var väl­digt bra av oss att vin­na de tre förs­ta mat­cher­na, sä­ger trä­na­ren Sak­ti Ku­su­ma. Det var 50/50 i mix­ed­dub­beln och i herrsing­el 1 räk­na­de nog Tä­by med att Her­man­sah skul­le vin­na. Mat­cher­na mot Tä­by är der­byn och de är all­tid skö­na att vin­na.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

KVALSERIEN. Dra­gan Milj­ko­vic och hans Kis­ta HC ska gö­ra allt de kan för att ta sig till all­fy­ran och då ha möj­lig­het att kva­la sig upp­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.