Gran­nar­na ra­sar mot graf­fiti­vägg

”Det är så fult att jag skäms att bju­da hem folk”

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Sop­hia White

Stads­de­lens nya konst­sats­ning, graf­fiti­väg­gar­na i Tens­ta, kri­ti­se­ras av bo­en­de som me­nar att väg­gar­na spri­der färg­lukt och ökar klott­ret.

I slu­tet av ok­to­ber in­vig­des de lag­li­ga graf­fiti­väg­gar­na i Spånga-Tens­ta. Men ba­ra en må­nad se­na­re kri­ti­se­rar bo­en­de sats­ning­en, som de me­nar för­säm­rar bo­en­de­mil­jön.

– Färg­luk­ten spri­der sig in­te ba­ra till vår port och till grön­om­rå­det här in­till. Vid fle­ra till­fäl­len har luk­ten ock­så spri­dit sig he­la vägen in i min lä­gen­het via ven­ti­la­tio­nen, sä­ger Tensta­bon Ca­ri­na Mas­re­li­ez Kvarn­borg som bor gran­ne med väg­gar­na. Hon fort­sät­ter: – Jag mår då­ligt var­je dag jag tit­tar ut ge­nom mitt föns­ter. Det är så fult att jag skäms att bju­da hem folk.

När Spånga Tid­ning pra­tar med en till gran­ne i hu­set, som vill va­ra ano­nym, in­stäm­mer den­ne i att det luk­tar vid por­ten. En tred­je gran­ne sä­ger dock att de in­te märkt av nå­gon lukt.

Även Tensta­bon Ulf Erik Lars­son kri­ti­se­rar väg­gar­na. Han har fo­tat av klot­ter vid Hag­strå­ket, som han me­nar har dykt upp se­dan väg­gar­na kom upp.

– Ef­ter 43 år i Tens­ta kan jag sä­ga att graf­fitin in­te va­rit nå­got stör­re pro­blem. Men nu är det det, skri­ver han till tid­ning­en.

Ro­land Mål­sä­ter, en­hets- chef för stads­mil­jö på Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning, me­nar att det är för ti­digt att sä­ga att väg­gar­na skul­le ha bi­dra­git till ökat klot­ter i om­rå­det.

– Det som vi fått rap­port om via Ei­nar Matt­son (för­val­ta- re reds anm.) är att det i sam­band med att väg­gar­na in­vig­des dök upp klot­ter på när­lig­gan­de hus, sä­ger han.

Att det skul­le luk­ta il­la i sam­band med att det må­las på väg­gar­na har stads­dels­för­valt­ning­en in­te fått nå­gon in­for­ma­tion om. Men Ro­land Mål­sä­ter re­kom­men­de­rar bo­en­de som stör sig på lukt att felan­mä­la det till sta­den.

– Då får vi in det i sy­ste­met så att vi kan un­der­sö­ka sa­ken, sä­ger Ro­land Mål­sä­ter, som be­rät­tar att för­valt­ning- en kom­mer att föl­ja ut­veck­ling­en vid väg­gar­na un­der näs­ta år.

Sus An­ders­son (MP), ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den, sä­ger att det in­går i upp­följ­ning­en av väg­gar­na att tit­ta på om väg­gar­na le­der till mer klot­ter.

– En an­led­ning till att väg­gar­na finns är ju att vi hop­pas på mot­sat­sen. Gäl­lan­de luk­ten så är det nå­got vi får tit­ta vi­da­re på om vi ser att det dy­ker upp felan­mäl­ning­ar, sä­ger hon.

”Ef­ter 43 år i Tens­ta kan jag sä­ga att graf­fitin in­te va­rit nå­got stör­re pro­blem. Men nu är det det.”

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

KLAGAR. Bo­en­de i när­he­ten av nya graf­fiti­väg­gen tyc­ker att väg­gen har lett till mer klot­ter och att färg­lukt spri­der sig i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.