Så myc­ket skil­jer hy­ror­na

PRISGLAPP. 3 060 kro­nor i hy­ress­kill­nad mel­lan dy­ras­te och bil­li­gas­te 60-kvadratslä­gen­he­ten i Stockholm

Vi i Rinkeby - - BOSTAD - Cla­rence Fren­ker

Det skil­jer tu­sen­tals kro­nor i hy­ra be­ro­en­de på vil­ken stads­del du bor i. Det vi­sar Hy­res­gäst­för­e­ning­ens nya ”Hy­res­kar­ta” som jäm­för hy­ran på Stock­holms hy­res­rät­ter.

– Det här vi­sar att det finns sto­ra skillnader mel­lan in­ners­tan och yt­ter­om­rå­de­na, sä­ger Erik Elm­gren vid Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

En 60 kvadrat­me­ter stor lä­gen­het kos­tar 2 880 kro­nor mer i må­nads­hy­ra om den lig­ger på Kungs­hol­men i stäl­let för i Skär­hol­men.

Det vi­sar Hy­res­gäst­för­e­ning­ens nya funk­tion “Hy­res­kar­tan”, som gör det möj­ligt att jäm­fö­ra me­di­an­hy­ror­na i Stock­holms stads­de­lar.

– Det här är en frå­ga i den all­män­na hy­res­de­bat­ten som stän­digt dis­ku­te­ras. Och där anges ibland fel­ak­tigt att det in­te skil­jer någon­ting i hy­res­ni­vå­er­na mel­lan in­ne­roch yt­terstad. Men den här sta­tisti­ken vi­sar tyd­ligt att det finns sto­ra skillnader, sä­ger Erik Elm­gren, för­hand­lings­chef vid Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

Hy­res­för­hand­ling­ar för 2018

“Hy­res­kar­tan” är del av Hy­res­gäst­för­e­ning­ens upp­drag att ska­pa en stör­re trans­pa­rens på Sve­ri­ges och Stock­holms hy­res­mark­nad. Och för­hopp­ning­en är att fler ska bli med­vet­na om hur hy­res­sätt­ning­en på­ver­kas av bo­sta­dens lä­ge, en­ligt Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

– När vi har tit­tat på det­ta har vi sett att det skil­jer sig mel­lan lik­vär­di­ga ny­pro­duk­tio­ner i in­ners­tan och yt­ters­tan. Sam­ti­digt som det kan fin­nas skill­nad mel­lan hus som in­te är re­no­ve­ra­de. Ut­i­från det kan vi kon­sta­te­ra att lä­get på­ver­kar hy­ran, sä­ger Erik Elm­gren.

Just nu på­går hy­res­för­hand­ling­ar för 2018.

– Den mo­dell vi har med bruks­vär­des­sy­ste­met ska speg­la hy­res­gäs­ter­nas vär­de­ring­ar och de egen­ska­per som är knut­na till bå­de lä­gen­he­ten och fas­tig­he­ten. Det är så hy­res­sätt­ning­en är tänkt att fun­ge­ra. Och det bäs­ta sät­tet att gö­ra det är att åskåd­lig­gö­ra hur det ser ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.