Tvär­ba­nan till Kis­ta på­bör­jad

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Kloc­kan 11 i mån­dags stod fle­ra po­li­ti­ker, där­ibland tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) och tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP), upp­ra­da­de vid Brom­ma Blocks för att ta det spad­tag som ska sym­bo­li­se­ra start­skot­tet för den nya lin­jen.

Den nya Kistagre­nen kom­mer kny­ta an till tvär­ba­nans be­fint­li­ga sta­tion Nor­ra Ulvsun­da och se­dan pas­se­ra bland an­nat de nya sta­tio­ner­na Brom­ma Blocks, Brom­ma flyg­plats och Sol­val­la på sin väg vi­da­re till Kis­ta och He­le­nelund. Den förs­ta de­len, från Nor­ra Ulvsun­da till Ur­svik be­räk­nas stå klar till 2021.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

HALVFÄRDIG. Nu ska den halv­fär­di­ga bron in­vid Brom­ma Blocks till sist bli helt fär­dig­ställd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.