Jär­va får peng­ar till trygg­het

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Rin­ke­by-Kis­ta får 4,3 mil­jo­ner för att byg­ga en allak­ti­vi­tets­plats, som vän­der sig till al­la ål­ders­grup­per, på en sli­ten och otrygg plats vid Sun­nan­by­plan i Rin­ke­by. Dess­utom får stads­de­len 1,5 mil­jo­ner för att för­bätt­ra be­lys­ning­en i Sai­ma­par­ken i Akal­la.

Spånga-Tens­ta får 1 mil­jon för trygg­hets­ska­pan­de upp­rust­ning av Hjuls­ta cent­rum och torg. Peng­ar­na ska an­vän­das bland an­nat till be­lys­ning och möb­ler.

Dess­utom kom­mer sex bib­li­o­tek, bland dem bib­li­o­te­ken i Tens­ta och Rin­ke­by, få peng­ar till lås och larm, samt till trygg­hets­ska­pan­de in­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.