Re­kord­många sö­ker skuldsa­ne­ring

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafsson

An­sök­ning­ar­na om skuldsa­ne­ring i Stock­holm öka­de med 48 pro­cent för­ra året, vi­sar nya siff­ror från Kro­no­fog­den. An­led­ning­en var den nya skuldsa­ne­rings­la­gen, som träd­de i kraft den 1 no­vem­ber 2016.

Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd har ny­li­gen an­ställt en skul­doch bud­getråd­gi­va­re till, och har nu två.

I Spånga-Tens­ta slu­ta­de den skuld- och bud­getråd­gi­va­re de ha­de. Men stads­dels­di­rek­tör Per Kjel­lan­der sva­rar i ett mejl att ”Bud­get och skuldråd­giv­ning sker i van­lig ord­ning.”

Stads­dels­di­rek­tö­ren hän­vi­sar till de tre med­ar­be­ta­re, som ta­git över Ze­es­han Mi­ans ar­bets­upp­gif­ter.

Men en­ligt Kon­su­ment­ver­ket har ing­en av de tre med­ar­be­tar­na gått grund­kur­sen i skuld- och bud­getråd­giv­ning. En av dem ska gå den i mars och de and­ra två står på en re­serv­lis­ta.

Det finns dock ing­et som hind­rar att en per­son bör­jar ar­be­ta som bud­get- och skuldråd­gi­va­re in­nan hen gått kur­sen, skri­ver Kon­su­ment­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.