Sport­lov med po­e­si och fotboll

Fotboll och po­e­si un­der sport­lo­vet

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

Un­der de tre mus­ke­tö­rer­nas mot­to sam­las Väs­te­rort i Ung­do­mens Hus i Rin­ke­by på sön­dag och mån­dag. At­le­ti­co Rin­ke­by an­ord­nar fot­bollstur­ne­ring var­vat med po­li­tis­ka dis­kus­sio­ner och works­hop i po­e­si.

”Nu är det dags för li­te äld­re kil­lar att få spe­la.”

I sport­hal­len kom­mer 16 lag från he­la Väs­te­rort att mö­tas i en fot­bollstur­ne­ring. Den här gång­er är det kil­lar mel­lan 16 och 19 som spe­lar.

– Vi har an­ord­nat tur­ne­ring­ar för yng­re ti­di­ga­re, sä­ger Bashir Hus­se­in från At­le­ti­co Rin­ke­by.

– Nu är det dags för li­te äld­re kil­lar att få spe­la.

Inga tjej­lag i fotboll an- mäl­de sitt in­tres­se den här gång­en, men ak­ti­vi­te­ter för tje­jer blir det än­då. He­la sön­da­gen till­hör över­vå­ning­en i Ung­do­mens Hus dem. Fai­sa Id­le, som var en i grup­pen från Jär­va som kom till fi­na­len i Or­tens bäs­ta po­et, hål­ler i en works­hop i po­e­si. Det blir även dans och hen­namål­ning.

Pa­ral­lellt med fot­bollstur­ne­ring­en kom­mer även en pa­nel­dis­kus­sion att anord- nas med re­pre­sen­tan­ter från par­ti­er­na i Jär­va. Po­li­tik och fram­tid är ru­bri­ken och sam­ta­let hand­lar om det kom­man­de va­let.

För­äld­ra­för­e­ning­en i Rin­ke­by skö­ter kafé­et och ser till att det är ord­ning och re­da. De är me­dar­ran­gö­rer till eve­ne­mang­et, lik­som Ung­doms­rå­det i Rin­ke­by och Stock­holms stad.

– Vi har fått eko­no­miskt stöd till en kon­sert ock­så, sä­ger Hud­de Ab­di, från At­le­ti­co Rin­ke­by som är hu­vud­ar­ran­gör. Men vi fick in­te tag i en scen, så kon­ser­ten tän­ker vi ar­ran­ge­ra se­na­re i vår.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

ARRANGÖRER. Från väns­ter Hud­de Ab­di, Aram Saad, Mo­ha­med Sabriye, Mo­ha­med Gu­re, Bashir Hus­se­in och Ab­di Fa­tah Ab­du­la­hi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.