UNGA MISSBRUKARE I JÄR­VA FÅR MINDRE HJÄLP

En gran­sking gjord av So­ci­al­för­valt­ning­en vi­sar att unga i Jär­va med all­var­ligt miss­bruk el­ler kri­mi­na­li­tet får in­te li­ka myc­ket hjälp som unga i in­ners­tan.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson 070-78 72 077 kerstin.gustafsson@ di­rekt­press.se

So­ci­al­tjänst­in­spek­tö­rer­na har gått ige­nom de ären­den som gäl­ler all­var­ligt miss­bruk, kri­mi­na­li­tet och an­nat so­ci­alt ned­bry­tan­de be­te­en­de bland unga. De har jäm­fört fy­ra stads­de­lar: Kungs­hol­men, Ös­ter­malm, Spång­aTens­ta och Rin­ke­by-Kis­ta, och de kon­sta­te­rar att trots att pro­ble­men är all­var­li­ga­re i Jär­va, så får ung­do­mar­na där mindre hjälp. De tas in­te li­ka of­ta om hand av sam­häl­let, ut­an er­bjöds i stäl­let vård i öpp­na for­mer un­der läng­re tid.

– Det ska in­te va­ra nå­gon skill­nad i hur ären­de­na be­hand­las i yt­tersta­den jäm­fört med in­nersta­den, sä­ger Ulla Thorslund. Nu har vi svängt om och ta­git fler be­slut om pla­ce­ring.

I Rin­ke­by-Kis­ta har Fram­tid Jär­va öpp­nats se­dan gransk­ning­en gjor­des, vil­ket in­ne­bär en för­stärk­ning i ar­be­tet med unga.

– Vi ska dess­utom re­kry­te­ra yt­ter­li­ga­re tre so­ci­al- sek­re­te­ra­re, sä­ger Ulla Thorslund, för att få ned an­ta­let ären­den per sek­re­te­ra­re. Det hand­lar om svå­ra ären­den.

Gransk­ning­en kon­sta­te­rar

ock­så att det ver­kar som om to­le­rans­ni­vån har höjts för vad som an­ses som all­var­li­ga pro­blem.

– Ja, vi har nog höjt rib­ban omed­ve­tet, sä­ger Ulla Thorslund. Men nu sän­ker vi den igen. Vi ska ha sam- ma ni­vå som öv­ri­ga sta­den.

Ab­di-Nur Is­se, av­del­nings­chef i Spånga-Tens­ta för In­di­vid och fa­milj, sä­ger att de in­te hun­nit gå ige­nom de ären­den som grans­kats än­nu.

– Men ett skäl till att ären­den ta­git lång tid kan be­ro på att so­ci­al­sek­re­te­rar­na har haft myc­ket att gö­ra och vi har haft hög per­so­nal­om­sätt­ning. Vi ska in­te ha läg­re för­vänt­ning­ar, ut­an upp­fyl­la la­gens krav.

Nu kän­ner dock Ab­di-Nur Is­se till­för­sikt, per­so­na­len är full­ta­lig.

– Har vi per­so­nal som har job­bat ett tag, då hin­ner vi ge barn och fa­mil­jer det stöd de be­hö­ver.

Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah från Jär­va för­äld­raal­li­ans vet att många för­äld­rar kän­ner sig makt­lö­sa och be­hö­ver hjälp från sam­häl­let.

– Kil­len grips av po­lis, tas

hem till för­äld­rar­na och en an­mä­lan görs till so­ci­al­tjäns­ten. Da­gen där­på är han ute igen och fort­sät­ter som ti­di­ga­re. Fa­mil­jer­na be­hö­ver hjälp att vi­sa att det är vux­en­värl­den som be­stäm­mer.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

ULLA THORSLUND. Stads­dels­di­rek­tör i Rin­ke­by-Kis­ta.

MINDRE. Trots att pro­ble­men är all­var­li­ga­re i Jär­va, så får ung­do­mar­na där mindre hjälp.

FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.