Öpp­nar skuld- och bud­getråd­giv­ning i kyr­kan

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

Nu tar Spånga-Tenstas för­re skuld- och bud­getråd­gi­va­re Ze­es­han Mi­an emot med­bor­ga­re i eko­no­misk kni­pa i Svens­ka kyr­kans lo­ka­ler i Spånga.

– Jag finns här var­je fre­dag mel­lan 9 och 15, sä­ger han. Det känns bra att kun­na hjäl­pa folk.

Ze­es­han Mi­an ar­be­ta­de 19 år i Spånga-Tens­ta och de sista sju åren som skuld- och bud­getråd­gi­va­re. Un­der 2017 hjälp­te han bo­en­de i stads­de­len att sa­ne­ra skul­der för 28,6 mil­jo­ner.

– Jag slu­ta­de i för­tid, sä­ger Ze­es­han Mi­an. Min tjänst på Med­bor­gar­kon­to­ret hal­ve­ra­des, fast vi bor­de ha va­rit två för att hin­na med al­la som sök­te hjälp.

En­ligt den nya ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­nen på Med­bor­gar- kon­to­ret skul­le Ze­es­han Mi­an även få and­ra ar­bets­upp­gif­ter. Tan­ken är att al­la med­ar­be­ta­re ska ”kun­na li­te om allt”.

– Men det fun­ge­rar in­te, me­nar Ze­es­han Mi­an. Skuld och bud­getråd­giv­ning är en spe­ci­al­kun­skap. Du mås­te ha god kän­ne­dom om skuldsa­ne­rings­la­gen, so­ci­al­tjänst­la­gen och per­son­upp­giftsla­gen. Det tar tid att lä­ra sig. Jag själv gick sex må­na­der dub­belt med en er­fa­ren skuld- och bud­getråd­gi­va­re in­nan jag kla­ra­de mig på egen hand.

Ze­es­han Mi­an ar­be­tar nu­me­ra del­tid som it-tek­ni­ker och nu har han dess­utom bör­jat som skuld- och bud­getråd­gi­va­re igen. Var­je fre­dag, mel­lan 9 och 15, tar han emot dem som be­hö­ver hjälp i Svens­ka kyr­kans lo­ka­ler i Spånga.

– Jag har kom­mit över­ens med di­a­ko­nen här i kyr­kan. Jag kan sit­ta här och ar­be­tar på fri­vil­lig ba­sis. Det går att bo­ka tid ge­nom att ringa di­a­ko­nen el­ler di­rekt till mig.

”Det känns bra att kun­na hjäl­pa folk.”

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

ÖPPET. Ze­es­han Mi­an tar emot dem som be­hö­ver hjälp i skuld- och bud­getråd­giv­ning i Svens­ka kyr­kans lo­ka­ler i Spånga var­je fre­dag mel­lan 9 och 15. Han pla­ne­rar ock­så att fin­nas till­gäng­lig i mos­ké­er­na i Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.