Flyt­tad tax­i­stol­pe upp­rör

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se

Tax­i­stol­pen på Dan­marks­ga­tan i Kis­ta cent­rum är flyt­tad.

– Där den står nu är det livsfarligt, sä­ger Has­san Ba­sir, tax­i­chauf­för från Kis­ta. De tän­ker in­te på de gam­la och sju­ka.

Tax­i­stol­pen vid tun­nel­ba­ne­ut­gång­en och buss­håll­plat­ser­na har flyt­tats 200 me­ter. Re­fu­gen mel­lan de två kör­ba­nor­na har byggts om, en in­fart är bor­ta och tax­i­stol­pen står nu 200 me­ter läng­re bort från t-ba­ne­ut­gång­en.

– Här då­nar last­bi­lar­na för­bi, sä­ger Has­san Ba­sir. Jag såg någ­ra barn öpp­na dör­ren rakt ut i kör­ba­nan. Det är livsfarligt.

Has­san Ba­sir har kört taxi många år. I dag är han pen­sio­när, men fort­sät­ter att ar­be­ta i mindre om­fatt­ning.

– Tax­i­stol­pen har stått på sam­ma stäl­le i 40 år, sä­ger han. Från bör­jan var det en te­le­fon ock­så, så att man kun­de ringa ef­ter en bil.

Men nu är det me­ning­en att bus­sar ska par­ke­ra där tax­i­bi­lar­na stått. Tax­i­bi­lar­na ska hä­dan­ef­ter stå på ”fel” si­da om upp­höj­ning­en mel­lan kör­ba­nor­na.

– Hur tänk­te de, und­rar Has­san Ba­sir. Hur ska gam­la män­ni­skor ta sig hit med rul­la­to­rer och rull­sto­lar? Det är läng­re bort från rull­trap­pan och på vin­tern, om det är snö, är det näs­tan omöj­ligt för dem att ta sig fram.

De som kom­mer från Kis­ta gal­le­ria el­ler tun­nel­ba­nan har dess­utom svårt att se var tax­i­bi­lar­na står nå­gon­stans. Bus­sar står par­ke­ra­de och skym­mer sik­ten.

På Tra­fik­kon­to­ret är Lo­vi­sa Strand­lund en av de tra- fik­pla­ne­ra­re som an­sva­rar för för­änd­ring­en.

– Det är ett pro­jekt vi har för att för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten för bus­sar­na, fram­för allt buss 178 och 179. De ska kun­na kom­ma fram snab­ba­re och smi­di­ga­re. Vi har vid­ta­git en rad åt­gär­der i sam­ar­be­te med bus­sent­re­pre­nö­rer­na.

Men har ni in­te tänkt på van­li­ga tax­ire­se­nä­rer, och de som har svårt att ta sig fram?

– Det hand­lar om en av­väg­ning. Det här är för­bätt­ring­ar som vi gjort ut­i­från buss­fö­re­ta­gens per­spek­tiv. Och det bru­kar ta ett tag in­nan folk vän­jer sig, sä­ger Lo­vi­sa Strand­lund.

Tax­i­chauf­fö­ren Has­san Ba­sir suc­kar när han hör ar­gu­men­ten.

– Det mås­te väl hän­da nå­got hemskt in­nan de be­gri­per hur far­ligt det är, sä­ger han.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

FÖRBANNAD. Has­san Ba­sir und­rar hur de an­sva­ri­ga tän­ker när de flyt­tar på plat­sen för tax­i­bi­lar­na. De tän­ker in­te alls, sä­ger han.

LIVSFARLIGT. ”Där tax­i­bi­lar­na ska stå nu­me­ra ris­ke­rar pas­sa­ge­rar­na gå rakt ut i tra­fi­ken. Jag har sett ung­do­mar kli­va rakt ut fram­för last­bi­lar­na”, sä­ger Has­san Ba­sir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.