ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Rinkeby - - HEJ RINKEBY -

... skrev vi om att Svens­ka bo­stä­der satt upp så kal­la­de ”knarkskräm­mor”, som ger ifrån sig en hög, obe­hag­lig sig­nal, i Hus­by cent­rum. Ha­mid Ta­ki är en av de bo­en­de i om­rå­det som be­svä­ra­des av lar­men. Ef­ter pro­tes­ter från de bo­en­de stäng­des lju­det av, men själ­va lå­dor­na sit­ter kvar.

– Jag kopp­la­de in hy­res­gäst­för­e­ning­en och de un­der­sök­te huruvi­da det är lag­ligt el­ler in­te med knarkskräm­mor, men tek­ni­ken är så ny att det in­te finns ju­ri­diskt re­gle­rat, be­rät­tar Ve­ro­ni­ca Sti­ern­borg, bo­en­de i om­rå­det och ord­fö­ran­de för Väs­ter­par­ti­et i Kis­ta.

– Lå­dor­na är kvar och det vo­re in­tres­sant att ve­ta hur Svens­ka Bo­stä­der stäl­ler sig till den­na me­tod i fort­sätt­ning­en, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.