MVP

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ MEN­TO­RER i våldspre­ven­tion är in­spi­re­rat av det ame­ri­kans­ka pro­gram­met Men­tors in Vi­o­lence Pre­ven­tion (MVP) som grun­da­des 1993 av pe­da­go­gen, för­fat­ta­ren och do­ku­men­tär­fil­ma­ren Jack­son Katz. Pro­gram­met var bland de förs­ta att an­vän­da en så kal­lad ”åskå­da­ran­sats” i ar­be­tet med att fö­re­byg­ga mäns våld. I USA an­vänds pro­gram­met fram­gångs­rikt in­om mi­li­tä­ren, av id­rotts­för­bund och sko­lor. ■ I Sve­ri­ge har ar­bets­sät­tet an­pas­sats till svens­ka för­hål­lan­den av Män för jäm­ställd­het, or­ga­ni­sa­tio­nen MÄN. ■ MVP är en del av un­der­vis­ning­en i års­kurs 7 i Rin­ke­by­sko­lan och i års­kurs 8 i Hus­by­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.