Så många unga har tes­tat nar­ko­ti­ka i Jär­va

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Jonas Carlsson

Det är för­hål­lan­de­vis få unga som har tes­tat nar­ko­ti­ka i Rin­ke­by-Kis­ta och Spånga-Tens­ta. Det vi­sar en un­der­sök­ning från läns­sty­rel­sen.

Det är gym­na­si­e­e­le­ver som har fått sva­ra på frå­gor om si­na drog-och al­ko­hol­va­nor i den så kal­la­de Stock­holmsen­kä­ten. Un­der­sök­ning­en vi­sa­de att 24 pro­cent av poj­kar­na och 7 pro­cent av flic­kor­na i Rin­ke­by-Kis­ta nå­gon gång ha­de tes­tat nar­ko­ti­ka. I Spånga-Tens­ta var den siff­ran 20 pro­cent bland poj­kar och 9 pro­cent bland flic­kor. Siff­ror­na är bland de lägs­ta bland stads­de­lar­na i Stock­holms stad.

När det gäl­ler hur många som ha­de prö­vat nar­ko­ti­ka un­der se­nas­te fyra­vec­kors­pe­ri­o­den var siff­ran i Rin­ke­by-Kis­ta åt­ta pro­cent bland poj­kar och tre pro­cent bland flic­kor. I Spånga-Tens­ta var siff­ran nio pro­cent bland poj­kar och fy­ra pro­cent bland flic­kor.

Av dem som in­te an­vänt nar­ko­ti­ka var det i Rin­ke­byKis­ta 42 pro­cent som haft en möj­lig­het att prö­va nar­ko­ti­ka bland poj­kar­na och 22 pro­cent bland flic­kor­na. I Spånga-Tens­ta var siff­ror­na 47 pro­cent bland poj­kar­na och 32 pro­cent bland flic­kor­na.

FOTO: MOSTPHOTOS

PROVAT. 24 pro­cent av poj­kar­na och 7 pro­cent av flic­kor­na i Rin­ke­by-Kis­ta nå­gon gång ha­de tes­tat nar­ko­ti­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.