Många åsik­ter om bostäder i Od­de

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Snart kom­mer IBM:s blå­klas­sa­de kon­tors­bygg­na­der om­vand­las till bo­stads­kvar­ter. Un­der sam­rå­det har för­slag kom­mit in för att mot­ver­ka att Hus­by och det nya kvar­te­ret Od­de blir två se­pa­ra­ta ”sov­stä­der”.

Bygg­pla­ner­na om­fat­tar om­kring 2 000 bostäder, varav 1 100 bo­stads­rät­ter, ett grupp­bo­en­de, 550 hy­res­rät­ter samt cir­ka 350 stu­dent­lä­gen­he­ter. En de­talj­plan har va­rit ute på sam­råd och Stock­holms stad har fått in syn­punk­ter från fle­ra håll.

En kvin­na bo­satt i Hus­by ser en risk för att Od­de och Hus­by blir två sov­stä­der bred­vid varand­ra. Hon kom­mer med eg­na för­slag:

”Pla­ne­ras verk­sam­hets­lo­ka­ler längs bå­da si­dor­na av Han­sta­vä­gen kan ris­ken för bar­riär el­ler att det bil­das en ’fi­na­re si­da’ motas bort. Och blir det trygg väg på bro el­ler över­gångs­stäl­le vid Han­sta­vä­gen, som i dag skär av om­rå­de­na, kan Hus­by och Od­de istäl­let be­ri­ka och kom­plet­te­ra varand­ra.”

Tack va­re att en ny ra­darsta­tion för flyg­tra­fik kom- mer tas i drift i Uppsa­la, kan Luft­farts­ver­ket med­ge att man byg­ger ett hus på drygt 110 me­ter över ha­vet. Ti­di­ga­re har man sagt nej till bygg­na­der på mer än 72 me­ter över ha­vet, då de stör Bälls­ta radar­torn.

Någ­ra av gran­nar­na är där­e­mot skep­tis­ka till ett 24-vå­nings­hus.

Skön­hets­rå­det på­pe­kar att kon­tors­fas­tig­he­ten är blå- klas­sad av Stads­mu­se­et, det vill sä­ga den högs­ta kul­tur­hi­sto­ris­ka klas­si­fi­ce­ring­en. Ett av lan­dets mest vär­de­ful­la kon­tors­kom­plex, en­ligt en le­da­mot.

De an­ser att hu­vud­dra­gen i bygg­pla­ner­na är väl ge­nom­ar­be­ta­de, men att hu­sen blir för höga. Kvarter med uppe­mot el­va vå­ning­ar mot Han­sta­vä­gen och Kis­ta Al­lé­väg ris­ke­rar att le­da till mör­ker. Att få in så många lä- gen­he­ter som möj­ligt i kvar­te­ret kan in­te va­ra över­ord­nat att ska­pa go­da stads­mil­jö­er, me­nar de.

IBM:s hu­vud­bygg­nad ska gö­ras om till stu­dent­bo­stä­der och för­sko­la.

Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning ifrå­ga­sät­ter be­räk­ning­en av hur många för­sko­le­plat­ser som kom­mer be­hö­vas. En­ligt de­talj­plane­för­sla­get ska det bli 18 för-

sko­le­av­del­ning­ar, me­dan stads­dels­för­valt­ning­en ser ett be­hov av 31 av­del­ning­ar.

En när­bo­en­de tyc­ker att ny­bygg­na­tio­nen är väl­kom­men, men har syn­punk­ter på in­fra­struk­tu­ren: ”Re­dan nu känns tra­fi­ken i om­rå­det ka­o­tisk un­der rus­nings­tim­mar­na”, skri­ver han och hop­pas på in­ve­ste­ring­ar även där.

Tra­fik­ver­ket är i sitt re­missvar in­ne på sam­ma linje

”Re­dan nu känns tra­fi­ken i om­rå­det ka­o­tisk”

och vill att tra­fik­flö­de­na ana­ly­se­ras mer.

OD­DE. Här kom­mer en stör­re om­vand­ling att ske de när­mas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.