CON­TAI­NER SOM SKA GE RÖST ÅT UNGA

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

Un­der april står en con­tai­ner på Kis­ta torg. Den står där för den som är ung och vill gö­ra sin röst hörd ge­nom film el­ler mu­sik.

Or­ga­ni­sa­tio­nen Tur­ning Ta­bles Swe­den vill ge unga en chans att ut­tryc­ka sig ge­nom mu­sik el­ler film och få själv­käns­la. De har ti­di­ga­re haft work shop­par i för­or­ter till Sö­der­täl­je och nu är det dags för Kis­ta torg att få be­sök.

Mel­lan den 4 och 27 april, un­der eve­ne­mangs­nam­net ”Straight out­ta Jär­va”, står en pop-up-con­tai­ner på tor­get där vem som helst mel­lan 14 och 20 år gam­mal kan få kom­ma in och ut­veck­las in­om film el­ler mu­sik. Al­la är väl­kom­na: ny­bör­ja­re, de som hål­lit på ett tag med mu­sik, nyanlända och de som re­dan eta­ble­rat sig i svens­ka sam­häl­let.

– Vårt främs­ta syf­te är att ge ung­do­mar en röst, att de ska kun­na sän­da ett bud­skap med mu­sik el­ler film sna­ra­re än att de går ut och gör någon­ting ne­ga­tivt. Vi sä­ger in­te åt ung­do­mar­na vad de ska gö­ra. Men vi vill att de ska gö­ra någon­ting, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Marc Ep­h­raim, själv mu­si­ker ur­sprung­li­gen från Detro­it.

Ung­do­mar­na kan få ut­lopp bå­de för eg­na käns­lor och så­dant som sker i sam­häl­let. Marc Ep­h­raim be­rät­tar om ett ex­em­pel från Sö­der­täl­je där någ­ra unga tog en film­ka­me­ra och in­ter­vju­a­de folk som tit­ta­de snett på dem.

– Det var ett bra sätt att bry­ta isen. Det blev li­te som att de in­ter­vju­a­de varand­ra, sä­ger Marc Ep­h­raim.

”Vi ger dem verk­ty­gen för att gö­ra mu­sik.”

När vi är på plats hål­ler mu­si­ker­na Paul Ada­mah och Bar­ba­ra Cha­moun på att hjäl­pa två 14-åri­ga poj­kar i containern att ska­pa be­ats. De kan få hjälp un­der he­la ti­den som containern står här och det är pla­ne­rat att del­ta­gar­na ska åter­kom­ma i fle­ra om­gång­ar.

– Vi ger dem verk­ty­gen för att gö­ra mu­sik. Vi blir de­ras för­läng­da arm, för­kla­rar Bar­ba­ra Cha­moun.

Men de som gör film el­ler mu­sik be­hö­ver in­te slu­ta ef­ter att containern för­svun­nit. Fle­ra del­ta­ga­re från work shop­par­na har fort­satt att sam­ar­be­ta med folk från or­ga­ni­sa­tio­nen Tur­ning Ta­bles Swe­den ef­teråt.

– Jag vet folk som åker till Stockholm från Sö­der­täl­je och gör ski­vor nu, sä­ger Marc Ep­h­raim.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

AN­SVA­RI­GA. Bar­ba­ra Cha­moun, Marc Ep­h­raim och Paul Ada­mah.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.