Jobb­mäs­sa för asyl­sö­kan­de

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Asyl­sö­kan­de har möj­lig­het att träf­fa ar­bets­gi­va­re på Tens­ta konst­hall den 16 april. Det är stu­di­e­för­bun­det Ibn Rushd som an­ord­nar tre jobb­mäs­sor för asyl­sö­kan­de i Stock­holms­om­rå­det, varav en hålls i Tens­ta.

– Många i grup­pen i asyl­sö­kan­de står helt ut­an­för sam­häl­let. De vill gär­na job­ba, men de får in­te jobb och de vet hel­ler in­te hur man sö­ker jobb. Vi vill öpp­na sam­häl­let för dem, sä­ger Hus­se­in Khali­li, pro­jekt­le­da­re för Ibn Rushds jobb­mäs­sor, via stu­di­e­för­bun­dets hem­si­da.

Ar­bets­gi­va­re, myn­dig­he­ter, or­ga­ni­sa­tio­ner, tol­kar och cv­coacher kom­mer fin­nas på plats. Jobb­mäs­sor­na fi­nan­sie­ras av så kal­la­de TIA-me­del från Läns­sty­rel­sen. TIA står för ti­dig in­sats för asyl­sö­kan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.