Vill öka be­man­ning­en in­om äldre­omsor­gen

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd vill ha en stör­re be­man­ning in­om äldre­omsor­gen. På se­nas­te nämnd­mö­tet be­slu­ta­des det att man skul­le ta del av re­ge­ring­ens peng­ar av­sed­da för det­ta än­da­mål. To­talt an­sö­ker nämn­den om 3,36 mil­jo­ner kro­nor som ska gå till ökad be­man­ning in­om äldre­omsor­gen 2018 samt för att ska­pa en träff­punkt för äld­re per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa.

Be­slu­tet togs ef­ter ett för­slag från för­valt­ning­en om att an­sö­ka om peng­ar­na. VISS­TE DU ATT ... Av fler­bo­stads­hu­sen i Tens­ta ägs 34 % av all­män­nyt­tan, 28 % är bo­stads­rät­ter och 38 % ut­görs av öv­ri­ga hy­res­rät­ter.

FOTO: MOSTPHOTOS

OM­SORG. Mer peng­ar kan gå till äldre­omsor­gen i Spång­aTens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.